Ein Polisïau

Darllenwch fwy am y polisïau sy'n llywio ein gwaith.

Mae Ffilm Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu sector a diwylliant ffilm cynaliadwy sy’n addas i bawb yng Nghymru.

Rydym o’r farn fod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad yn hollbwysig er mwyn i straeon gael eu hadrodd mewn modd trawiadol, ac er mwyn cynnal sector fusnes creadigol, hyfyw. Mae’r dystiolaeth sy’n ategu hyn yn cynyddu, sy’n dangos fod cwmnïau sy’n croesawu CAC yn fwy llwyddiannus yn greadigol ac yn economaidd; yn cynhyrchu cynnwys gwreiddiol ac arloesol; ac yn ymestyn eu cynulleidfaoedd a nifer eu cwsmeriaid. Rydym yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd y swyddogaeth sydd gennym i’w chwarae fel buddsoddwr, fel asiantaeth ddatblygu ac fel eiriolwr ar ran unigolion a chwmnïau a aned neu sydd wedi eu lleoli yng Nghymru sy’n awyddus i fod, neu sy’n ceisio bod, yn rhan o’r sector ffilm, ac i alluogi cynulleidfaoedd ledled Cymru i gael mynediad at gynnwys o bob math. Rydym yn ymwybodol fod rhwystrau’n bodoli o ran diwydiant ffilm sy’n gydradd, yn amrywiol ac yn gynhwysol.

Oherwydd hyn rydym wedi cyflwyno Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad er mwyn arwain ein gweithgareddau ein hunain a gweithgareddau’r rhai sy’n derbyn arian gennym. Mae’r cynllun yn dangos ein hymrwymiad i dryloywder, ac yn adlewyrchu ein barn fod rhannu data, gwybodaeth a rhwydweithiau yn werthfawr.

 

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu sut mae, a sut bydd Ffilm Cymru yn parhau i gyflawni’i ymrwymiadau mewn perthynas â deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac mae’n gwahodd ymagwedd nodedig i gwmnïau Cymru ystyried cynaliadwyedd a chyfrifoldebau cyhoeddus mewn ffordd ddychmygus a blaengar. Testun cyffro inni yw cynnig a rhannu camau ymarferol effeithiol, gwerthfawr a blaengar sy’n cyflawni yn erbyn amcanion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac edrychwn ymlaen i barhau i ddysgu gan eraill wrth iddynt weithredu’u cynlluniau yn yr un modd.

 

This document  sets out information relating to how we use personal information relating to individuals we have dealings with, including industry professionals, funding partners, sponsors, investors, course participants, investment beneficiaries, suppliers, customers and website users.

It also sets out information about what rights individuals have in relation to their personal information and various other matters required under data protection law.

Everyone should expect to be free from harassment, sexual harassment and bullying and be treated with fairness, dignity and respect.

This Code provides practical guidance and presents a template that can be adapted to circumstance by companies and individuals seeking to promote a safe and healthy workplace where all workers, irrespective of sex or status, are treated with fairness, dignity and respect. It should be shared widely and prominently with those who engage with your work including employees, partner organisations, service providers, trainees, volunteers, attendees at auditions.