Cartref

Ffilm cymru wales yn ysbrydoli dysgu creadigol drwy’r dyfarniadau addysg ffilm diweddaraf

Bydd pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn defnyddio eu sgiliau creadigol, digidol a chyfathrebu i greu eu ffilmiau eu hunain, a chaiff y rhain wedyn eu dangos mewn sinemâu ac ar-lein yn sgil tri phrosiect addysg ffilm newydd sy’n cael eu hariannu gan Ffilm Cymru.

Gall ffilm fod yn erfyn pwerus i annog ac addysgu pobl y mae’n well ganddyn nhw ddysgu’n weledol am amrywiaeth eang o bynciau a materion cymdeithasol. Mae Cronfa Addysg Ffilm Cymru ar gael i gynorthwyo prosiectau sy’n defnyddio ffilm a chreu ffilmiau i annog a chynorthwyo pobl o unrhyw oedran neu allu yng Nghymru i ddysgu’n greadigol. 

Dyma’r tri phrosiect sydd newydd dderbyn cymorth:

FFILMWYR Y DYFODOL
Bydd y prosiect addysg ffilm cyntaf dan ofal 73 Degree Films, cwmni’r cyfryngau, hyfforddiant a digwyddiadau, yn addysgu’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm yn eu harddegau o Wrecsam sut i greu ffilmiau drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol. Bydd y  sawl a fydd yn cymryd rhan, rhwng 16 a 19 oed, yn dysgu sgiliau ymarferol sylfaenol creu ffilm, yn ogystal â gwybodaeth werthfawr am greu cynnwys ar-lein tra’n gwneud arian a bod yn ddiogel.

ADDYSG GŴYL FFILM PICS
Gan ddechrau yn ystod hanner tymor mis Chwefror, bydd Gŵyl Ffilm Ieuenctid Pics yng Nghaernarfon yn cynnal gweithdai yn Gymraeg ar greu ffilmiau, a bydd rhai yn archwilio rhywedd a rhywioldeb. Gall pobl ifanc sy’n cymryd rhan hefyd greu eu cynnwys eu hunain i’w ddangos ar Hansh, sianel ar-lein S4C.
 
ADDYSG IRIS
Bydd hyd at 700 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd o bob rhan o Gymru yn dysgu sut i ddatblygu eu gyrfaoedd creadigol drwy brosiect addysg ffilm diweddaraf Gŵyl Ffilm LGBT+ Gwobr Iris. Caiff disgyblion y cyfle i greu eu ffilmiau byr eu hunain, a gaiff eu dangos wedyn yn nigwyddiadau nesaf Gŵyl Ffilm Gwobr Iris yng Nghaerdydd a Llandudno.

Gallwch weld y ffilmiau byr a gynhyrchwyd gan bobl ifanc drwy brosiectau blaenorol Addysg Iris fan hyn.Meddai Nicola Munday, Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg Ffilm Cymru: “Hyfryd yw cael cyhoeddi’r prosiectau addysg ffilm gwych yma. Mae’r holl sefydliadau a ariannwn yn gwneud gwaith rhyfeddol wrth roi profiadau addysgol a hwyliog o ansawdd ym maes ffilm i bobl ifanc, a chyffrous fydd cael cydweithio â nhw dros y flwyddyn nesaf.”

Yn 2019-20, buddsoddodd Ffilm Cymru dros £40,000 o gyllid y Loteri Genedlaethol mewn prosiectau addysg ffilm yng Nghymru. Llynedd, fe wnaeth 770 o bobl o bob oed a gallu elwa o’r prosiectau hyn, a 57% ohonynt o ardaloedd yng Nghymru sydd wedi’u tanwasanaethu, ac yn ei dro mae hyn wedi adeiladu hyder a dyhead, yn ogystal â meithrin sgiliau technegol a chyfathrebu. Cewch wybod mwy am ein gwaith yn Adroddiad Blynyddol diweddaraf Ffilm Cymru fan hyn.

Dyddiad cau nesaf derbyn ceisiadau am gyllid addysg ffilm yw 31ain Mai 2020. Cewch fwy o wybodaeth fan hyn.