Cartref

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol

Wrth i 2019 dynnu at ei therfyn, Prif Weithredwr Ffilm Cymru, Pauline Burt, sy’n bwrw golwg yn ôl ar 2018-19 wrth i’r cwmni gyhoeddi ei Adolygiad Blynyddol.

“Bu Ffilm Cymru bob amser yn cefnogi talent o Gymru – yn arbennig awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sy’n creu eiddo deallusol. Y talent yma a’r cwmnïau sy’n cael eu creu ganddynt yw’r hyn sy’n gyrru sector creadigol bywiog, a dyma adroddiad arall sy’n taflu goleuni arnynt. 

Fodd bynnag, rwyf hefyd yn eithriadol o falch o’r gwaith y mae tîm Ffilm Cymru yn ei wneud wrth greu amgylchedd gwirioneddol gynhwysol lle mae gan dalent a chriw uchelgeisiol, pwy bynnag y bônt a beth bynnag eu nodweddion neu amgylchiadau, gyfle go iawn i ddod i mewn i’r sector a datblygu ynddo. Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu canlyniad y gwaith hwnnw – talent a chriw sy’n adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog Cymru. 

Mae Cymru mewn lle gwych i dyfu, a chanddi werthoedd blaengar a chynnwys rhagorol sy’n teithio’r byd. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod wrth i Gymru Greadigol ddod yn rhan o’r ffrwd cyllido a chyda Chyngor Celfyddydau sydd yr un mor ymrwymedig i sector creadigol sy’n cyflawni i bawb.”

Dyma rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn:

Buddsoddi mewn 35 ffilm hir, gyda chyllid datblygu a chynhyrchu, gan gynnwys ffilm gyntaf feiddgar Billie Piper fel cyfarwyddwr, Rare Beasts gyda chynhyrchydd o Gymru, Western Edge Pictures; dau brosiect ffilm hir gan gwmni ffilm a theledu newydd Elwen Rowlands a Hayley Manning, Little Door Productions; ffilm gyffro adeg y rhyfel gan Mad As Birds Films, Six Minutes to Midnight gyda Judi Dench ac Eddie Izzard yn serennu ynddi, a Dream Horse, dramateiddiad o’r ffilm ddogfen Dark Horse a enillodd wobr Sundance. 

Cynorthwyo’r cyfarwyddwr o Gymru, Euros Lyn, am yr ail dro, ar ôl cyllido ei ffilm hir gyntaf yn y Gymraeg. Llwyddodd Euros i gyfleu’r stori wir ryfeddol Dream Alliance, y ceffyl rasio llwyddiannus o Gymru, a fridiwyd ar randir yn y Coed Duon. Gwnaed yn ffilm yng Nghymru, gyda chast gwych o Gymru gan gynnwys Toni Collette, Damian Lewis ac Owen Teale;

Darparu hyfforddiant gyrfaoedd creadigol a lleoliadau i 35 drwy ein rhaglen gynhwysol wedi’i theilwra, Troed yn y Drws;

Cynorthwyo 23 o sinemâu, gwyliau a lleoliadau cymunedol i ddangos mwy na 1,500 o ffilmiau i gynulleidfaoedd ledled Cymru, gan wella mynediad diwylliannol;

Cyllido prosiectau addysg ffilm a alluogodd 774 o bobl o bob oed a gallu i ddysgu’n greadigol;

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon Cymru drwy gyfrwng dangosiad arbennig o ffilm ddychanol Rungano Nyoni, I Am Not a Witch, a enillodd nifer o wobrau ac a ddatblygwyd ac ariannwyd gan Ffilm Cymru.  Llywyddwyd y digwyddiad gan Vaughan Gething AM mewn cydweithrediad â Race Council Cymru a Watch Africa Cymru.

 ninnau wedi gosod targedau clir a ffyrdd o weithio yn ein Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, rydym yn falch o’r effaith a gafwyd, gan gynnwys:

51% o’r awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr a ariannwyd gennym yn ystyried eu hunain yn fenywod, 15% yn ystyried eu hunain â Ddu, Asiaidd neu Ethnigrwydd Lleiafrifol, a bron i draean yn siarad Cymraeg;

94% o hyfforddeion Troed yn y Drws yn goresgyn rhwystrau ariannol, a 41% o’r ymatebwyr yn nodi eu bod yn byw ag anabledd neu nam;

57% o’r cyfranogwyr yn ein prosiectau addysg ffilm yn dod o ardaloedd sydd wedi’u tanwasanaethu.

2019 hefyd oedd y flwyddyn y gwnaethom ymuno â llawer i ddathlu 25 mlwyddiant y Loteri Genedlaethol, a’r effaith a gafodd ei hachosion da er budd cymunedau ledled Cymru. I’r cyhoedd y mae ein diolch:

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol Llawn ar gyfer 2018-19 fan hyn.