Cartref

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2017-18

Mae ein Hadroddiad Blynyddol diweddaraf yn adlewyrchu ymrwymiad Ffilm Cymru i hybu sector ffilm cynaliadwy a diwylliant ffilm sy’n gweithio i bawb ledled Cymru.  

Dyma rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn:

Ffilm gyntaf Rungano Nyoni, I Am Not A Witch, a enillodd wobr BAFTA ynghyd â chanmoliaeth y beirniaid. Cafodd ei dewis ar gyfer Pythefnos y Cyfarwyddwyr yn Cannes a Gwyliau Ffilm Toronto, Llundain a Sundance. Fe’i dewiswyd wedyn i fod yn gynnig y DU i wobr Ffilm Iaith Dramor Orau. Mae’r ffilm wedi’i phrynu’n helaeth i’w dosbarth o amgylch y byd;

Prosiect addysg ffilm y Neuadd Les, Cynefin: Our Welcome, lle mae pobl ifanc o ddwy ysgol yn Ystradgynlais yn dathlu ymrwymiad presennol a hirdymor eu cymuned i groesawu ffoaduriaid, drwy gyfrwng tair ffilm fer;

Sefydlu rhaglen hyfforddiant lwyddiannus Ffilm Cymru, Troed yn y Drws, sydd wedi’i theilwra i wella cyflogadwyedd a symudedd cymdeithasol drwy ddarparu hyfforddiant â chymorth a lleoliadau cynhyrchu i unigolion sy’n byw mewn caledi ariannol. Cafodd lleoliadau cynhyrchu eu darparu ar draws Cymru, gan gynnwys ffilm hir Gareth Evans, Apostle, ar gyfer Netflix, a chyfres BBC Wales/S4C/Severn Screen, Craith/Hidden, a alluogwyd gan ein partneriaeth â Chymdeithasau Tai, canolfannau gwaith, Screen Skills a’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

Ar draws y cwmni, mae buddsoddiadau wedi annog gwell arloesi, cynhwysiant a ffocws ar ddarparu cynnig eang i gynulleidfaoedd.  Dyma rai o’r buddsoddiadau a wnaed:

17 o ffilmiau hir yn cael eu datblygu, fel Hijra, ffilm ddogfen galeidosgopig am y gymuned drawsryweddol hynaf yn y byd, a chydgynhyrchiad rhwng Cymru a Chanada, How Black Mothers Say I Love You, sy’n addasiad o ddrama lwyfan lwyddiannus Trey Anthony;

14 o ffilmiau yn derbyn cyd-fuddsoddiad cynhyrchu, gan gynnwys y ffilm a agorodd Sheffield Doc/Fest, Queerama, gan Ie Ie productions, ffilm hir gyntaf Angharad Elen, Gwen, sydd wedi’i gosod yn Eryri, a Censor, gan Seren Sgrin Yfory, Prano Bailey-Bond;

19 o arddangoswyr yn cael cymorth wrth arloesi ac amrywio eu cynulleidfaoedd, gan weithio ar draws sinemâu, gwyliau, cymunedau a darparwyr sinemâu untro.

Meddai’r Prif Weithredwr, Pauline Burt: “Pleser mawr yw gweld sector creadigol Cymru yn cael ei gydnabod yn y wlad hon ac yn rhyngwladol, nid yn unig am ansawdd ei ddoniau a’i gynnyrch creadigol, ond hefyd am ei arloesedd. Cawn weld hyn yn cael ei gydnabod yn nyfarniad diweddar yr AHRC i’r Clwstwr Creadigol, gyda System Arloesi Sgrin sy’n defnyddio dull Ffilm Cymru, Magnifier, i ddatblygu cynulleidfaoedd ac eiddo deallusol. Mae hyn, ar y cyd â gwaith ar lawr gwlad i sicrhau bod cyfleoedd gyrfa cynaliadwy yn y sector yn agored, oll yn awgrymu dyfodol llewyrchus.

Fel erioed, rwy’n arbennig o falch o dîm Ffilm Cymru a rhaid imi ddiolch yn arbennig i’n Cadeirydd, Michael Gubbins, am ei flynyddoedd lawer o gefnogaeth ac ysbrydoliaeth. Mae wedi helpu i osod seiliau cadarn, a gwn y bydd ein Cadeirydd newydd, yr Athro Ruth McElroy, yn adeiladu ar y seiliau hyn.”

Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2017-18 yn llawn fan hyn.