Cartref

Swydd Wag: Cynorthwyydd Gweithredol

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweithredol i sicrhau bod Ffilm Cymru Wales yn gweithio’n llyfn.

Gwybodaeth Gefndir

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymrwymedig i hybu sector ffilm cynhwysol a diwylliant ffilm sy’n fuddiol i bobl ledled Cymru. Gweithiwn ar draws cadwyn gyflenwi’r sector, gan gynorthwyo datblygu ffilm, cynhyrchu, sinemâu, gwyliau ffilm ac addysg ffilm a’r cyfryngau, gan gynnig cyngor, cyllid, datblygu sgiliau ac eiriolaeth.


Prif ddiben y rôl

Gan weithio i’r Prif Swyddog Gweithredol, dyma swydd allweddol i sicrhau bod Ffilm Cymru Wales yn gweithio’n llyfn. Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu rhagorol, wrth drafod ar draws y weithrediaeth, Aelodau’r Bwrdd a’n cyflenwyr a’n cleientiaid.

Telerau

Rhan amser: 24.5 awr yr wythnos (cyfwerth â 3.5 diwrnod yr wythnos)
Gweithio hyblyg: Gall yr oriau gael eu dyrannu’n hyblyg ar draws yr wythnos waith, ond dylid treulio peth amser fel arfer yn y swyddfa yng Nghaerdydd bob dydd.
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £22,500-£24,000 FTE (£15,750-£16,800 pro rata), yn ddibynnol ar brofiad. Yn ogystal â phensiwn.
Contract: 12-mis cyfnod penodol, gyda’r posibilrwydd i ymestyn.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn fan hyn.

 

I wneud cais

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymrwymedig i wella amrywiaeth a chynhwysiant sector a chynulleidfaoedd ffilm yng Nghymru a gweithredwn yr ymrwymiad hwn drwy ein harferion recriwtio a staffio.

Gallwch wneud cais drwy anfon eich CV ynghyd â:

- llythyr, neu
- fideo byr

Yn y naill neu’r llall, dylech esbonio:
- Pam fod gennych ddiddordeb yn y swydd;
- Pa brofiad sydd gennych o gyflawni dyletswyddau tebyg i’r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau sydd wedi’u hamlinellu uchod;
- Pa sgiliau sydd gennych sy’n ateb gofynion y swydd;

Mae hefyd gennym ddiddordeb i glywed:
- Eich barn am waith a dull gweithredu Ffilm Cymru Wales;
- Beth gallwch chi gynnig i’r tîm – eich rhinweddau personol a’ch safbwyntiau.

Gwerthfawrogwn holl aelodau ein tîm a chroesawn yn arbennig amrywiaeth o brofiad a safbwyntiau a fydd yn ein galluogi i gynnig, ar y cyd, well gwasanaeth i Gymru. 

Dylid nodi ceisiadau at sylw Angharad Williams a’u hanfon mewn e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu drwy’r post:

Ffilm Cymru Wales
Tramshed Tech
Stryd Pendyris
Caerdydd
CF11 6BH

i gyrraedd heb fod yn hwyrach 12 hanner dydd ar ddydd Llun 3ydd Rhagfyr.


Byddem yn ddiolchgar pe gall pob ymgeisydd hefyd lenwi ein ffurflen monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant fan hyn.

Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i gydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 a gwella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ein gweithlu. Ni rannwn unrhyw elfen o’ch data personol â thrydydd parti. Caiff y wybodaeth a ddarperwch ei gwneud yn ddienw a’i phrosesu yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Cadwn ddata am 1 flwyddyn ac wedyn caiff ei ddinistrio’n ddiogel, gan gadw dadansoddiad wedi’i gydgrynhoi un unig nad yw’n cynnwys manylion personol.
 

Camau nesaf

Fel defnyddwyr y Cynllun Hyderus o ran Anabledd, sicrhawn y rhown gyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n ateb meini prawf gofynnol y swydd.

Caiff y cyfweliadau eu cynnal mewn person neu dros y ffôn neu Skype ar 12fed a 13eg Rhagfyr.

Byddwn hefyd yn ystyried cynnig treial gwaith yn hytrach na chyfweliad i ymgeiswyr addawol lle mae cyfweliadau yn rhwystr i recriwtio.