Cartref

Ffilm Cymru Wales yn Cyhoeddi Penodiadau Newydd i'r Bwrdd

Mae Ffilm Cymru Wales wedi penodi dau aelod newydd i’r Bwrdd, gan gynnwys darpar Gadeirydd newydd, i barhau i ffurfio’r ecosystem greadigol yng Nghymru. 

Mae’r sefydliad wedi ymrwymo i hybu manteision diwylliannol, economaidd a chymdeithasol ffilm, gan sicrhau cyrhaeddiad ledled Cymru, waeth beth yw cefndir neu amgylchiadau rhywun. Mae’n buddsoddi cyllid wedi’i ddirprwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y British Film Institute ac eraill, gan ddenu cyd-fuddsoddiad sylweddol o’r sector preifat a’r farchnad.

Mae Ruth McElroy yn ymuno â Ffilm Cymru fel darpar Gadeirydd, ac mae ganddi arbenigedd a phrofiad sylweddol fel Pennaeth Ymchwil Cyfadran ac Athro’r Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, a chyd-gyfarwyddwr Canolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, ac aelod o grŵp Polisi’r Cyfryngau’r Sefydliad Materion Cymreig. Mae McElroy hefyd yn Gyd-gyfarwyddwr y Clwstwr Creadigol, un o naw o bartneriaethau ymchwil a datblygu ym Mhrydain a ariennir drwy Economi Creadigol yr AHRC, ac mae’n arwain ar elfen Arloesi Sgrin y bartneriaeth newydd gyffrous hon yng Nghaerdydd.

Pan fydd yn cychwyn ar ei thymor ym mis Medi, bydd cyfnod pontio o hyd at 12 mis, ac yn ystod y cyfnod bydd McElroy yn gweithio ochr yn ochr â’r Cadeirydd presennol, Michael Gubbins, ymgynghorydd a chyn Olygydd cyhoeddiad y diwydiant, Screen International. Drwy gydol ei chwe mlynedd o wasanaeth, mae Gubbins wedi helpu i lywio’r sefydliad drwy dirwedd sy’n esblygu’n gyflym o gynnwys digidol a newid ymysg defnyddwyr, gyda ffocws ar gydweithio’n rhyngwladol.  

“Bu cadeirio Ffilm Cymru Wales yn fraint fawr. Roeddwn yn ffodus i gael gweithio gydag arweinydd gwych, sef y Prif Swyddog Gweithredol, Pauline Burt, tîm rhagorol, ac aelodau ymroddedig iawn y bwrdd yn ystod cyfnod heriol i’r diwydiant cyfan,” medd Mr Gubbins.

“Gwnaethom benderfyniad gweithredol yn gynnar i gofleidio realiti a chyfleoedd economi digidol sy’n newid, yn benodol o ran sut gallai helpu i ddatblygu busnesau sy’n fwy amrywiol a chynaliadwy a chysylltu ag amrywiaeth ehangach o gynulleidfaoedd. Mae Ffilm Cymru Wales yn falch o’r cynnydd dramatig a chredwn ein bod wedi gosod y sylfeini ar gyfer dyfodol eithriadol o lewyrchus,” meddai.

“Credaf y bydd Ruth yn cynnig syniadau ffres a dulliau newydd o weithredu a dymunaf bob lwc iddi wrth helpu Cymru i gyrraedd lefel uwch.”

Wrth sôn am ei phenodiad, meddai McElroy, “Braint o’r mwyaf yw cael ymuno â Ffilm Cymru Wales fel darpar Gadeirydd. Dyma adeg euraidd i’r sector sgrin yng Nghymru, a ninnau wedi cael rhai llwyddiannau o bwys eisoes. Serch hynny, mae llawer mwy i’w wneud er mwyn inni gyflawni ein potensial. Fy nod yw cydweithio i ddatblygu sector sgrin yng Nghymru sy’n gynhwysol a chynaliadwy, ac iddo enw da am wneud ffilmiau amlieithog ac uchelgeisiol.”

Hefyd yn ymuno â Bwrdd Ffilm Cymru Wales mae Bron Lloyd, Cyfarwyddwr Adfywio Cymunedol gyda Chymdeithas Tai Charter. A hithau’n ffigwr allweddol yn natblygiad Troed yn y Drws, rhaglen hyfforddiant lwyddiannus y Celfyddydau a Busnes, Ffilm Cymru Wales a dangosiadau sinema cymunedol untro, mae ganddi werthfawrogiad hanfodol o’r gwerth cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y gall ffilm ei gynnig i rai o’r ardaloedd sydd wedi’u tanwasanaethu fwyaf yng Nghymru.

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, “Mae’n bwysig i sefydliadau’r celfyddydau fod â phobl sydd â sgiliau a phrofiad ar eu byrddau, yn ogystal ag angerdd, gwybodaeth a brwdfrydedd i gefnogi gwaith gwych Ffilm Cymru Wales. Croesawn y penodiadau hyn yn fawr.”