Cartref

Swydd: Ceidwad cyfrifon llawrydd

Rydym yn chwilio am geidwad cyfrifon llawrydd i weithio i’n Rheolwr Cyllid.

 

Ceidwad cyfrifon llawrydd

Hyblyg, rhan amser: 7-10 awr yr wythnos
Lleoliad: Caerdydd
Cyfradd: £10.67 - £13.70 yr awr
Cyfnod: 12 mis cychwynnol gyda’r potensial i ymestyn
Cychwyn: Cyn gynted â phosib

Gwybodaeth Gefndir

Mae Ffilm Cymru Wales yn ddirprwy loteri i Gyngor Celfyddydau Cymru a’r BFI, sy’n datblygu a gweithredu polisi ffilm i Gymru. Ei nod yw datblygu sector ffilm a diwylliant ffilm Cymru ymhellach.  Mae ei waith yn cwmpasu cynorthwyo gwneuthurwyr ffilm, cwmnïau cynhyrchu, arddangoswyr – yn cynnwys sinemâu, gwyliau a darparwyr untro arloesol – ac ymarferwyr addysg ffilm o Gymru. Mae mwy o wybodaeth i’w gweld fan hyn:  www.ffilmcymruwales.com

Rydym yn chwilio am geidwad cyfrifon llawrydd i weithio i’n Rheolwr Cyllid.

Prif ddiben y swydd

Gweithio i’r Rheolwr Cyllid, cofnodi gwariant yn gywir a thryloyw, a chynnal y lefelau uchel o systemau sydd yn eu lle ar hyn o bryd.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Mae’r rôl yn cwmpasu amrywiaeth eang o dasgau sy’n ymwneud â chynnal y cyfriflyfr enwol, y cyfriflyfr prynu a chadw cyfrifon yn gyffredinol.

 • Mewnbynnu, cynnal a chysoni’r llyfrau prynu ac arian parod ar gyfer cyfrifon banc
 • Prosesu ceisiadau am daliadau drwy siec neu drosglwyddiad banc gan ddefnyddio porth bancio ar-lein
 • Cysoni gyda’r banc
 • Gwirio, dadansoddi, cysoni a phostio trafodion cardiau credyd, gweinyddu cardiau credyd
 • Monitro balans yn y banc a gwneud trosglwyddiadau mewnol yn ôl y gofyn
 • Gwirio, dadansoddi, cysoni a phrosesu hawliadau treuliau a milltiroedd staff ac allanol
 • Cynnal dogfennau hawl i weithio manwl
 • Ffeilio ac archifo
 • Cynnal gweithdrefnau manwl ar gyfer pob maes o gyfrifoldeb a sicrhau y cânt eu diweddaru’n rheolaidd

Cyfrifoldebau ychwanegol:

 • Cynorthwyo i ateb y ffonau pan nad yw’r Rheolwr Cyllid yn bresennol ac yn ôl y gofyn
 • Unrhyw waith arall y gofynnir amdano’n rhesymol gan y Rheolwr Cyllid
 • Cynnal cofnodion gwyliau blynyddol a toil cyflogeion

Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad

 • Profiad o weithio mewn adran gyllid brysur
 • Profiad o gyfrifyddu / cadw cyfrifon gan gynnwys defnyddio pecyn cyfrifyddu Sage
 • Cymhwysedd wrth ddefnyddio Microsoft Office, yn benodol Outlook ar gyfer e-bost, Excel a Word
 • Cwrteisi ar y ffôn
 • Byddai profiad o weithio mewn CLIC yn fanteisiol
 • Byddai profiad o ddefnyddio Sage yn fanteisiol, ond caiff hyfforddiant llawn ei roi

Manyleb y person

 • Byddwch yn unigolyn hunan-ysgogol sydd yn gweithio’n systematig, yn talu sylw i fanylder ac yn sicrhau cywirdeb.
 • Yn gallu’n gweithio’n annibynnol ac ailflaenoriaethu tasgau yn ôl pwysigrwydd ac yn gallu cydweithio â’r Rheolwr Cyllid a gweddill tîm Ffilm Cymru.
 • Proffesiynol, annibynnol a chwrtais.
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond ni yn hanfodol i’r rôl hon.

I ymgeisio:

Cyflwynwch eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol sy’n esbonio pam eich bod yn teimlo eich bod yn ymgeisydd cryf i’r swydd, pryd gallech gychwyn, ac unrhyw fanylion perthnasol eraill yr hoffech dynnu ein sylw atynt gan gynnwys unrhyw gyfyngiadau neu ddewis o ran oriau gweithio.

Rhowch fanylion dau ganolwr.  Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr cyn cynnal cyfweliadau.

Dylai’r ceisiadau gyrraedd heb fod yn hwyrach na 5pm ar ddydd Mawrth 17eg Ebrill ac wedi’u cyfeirio at sylw Gail Reed, Rheolwr Cyllid. Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar ddydd Llun 30ain Ebrill. 

Cyflwynwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol drwy e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu drwy’r post i gyrraedd erbyn dydd Mawrth 17eg Ebrill i:

Ffilm Cymru Wales
Uned 6
Tramshed Tech
Stryd Pendyris
Caerdydd
CF11 5HB

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yr hoffech eu trafod cyn cyflwyno cais anfonwch e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.