Cartref

Blog: Ein Stori Ni!

Mae CISP Amlgyfrwng wedi derbyn cydnabyddiaeth yng nghategori ‘Arbenigedd yn y Cyfryngau Creadigol' yn y Gwobrau Dathlu Diwylliant.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae CISP Amlgyfrwng, gyda chefnogaeth Ffilm Cymru Wales, wedi bod yn cyd-weithio ag ysgolion ledled De Cymru i gynnig cyfleoedd i ddisgyblion ysgolion cynradd wneud ffilmiau.

Bu i’r prosiect gynnig profiad ymarferol iddynt ar greu byrddau stori, ffilmio a golygu eu ffilmiau eu hunain am bynciau o’u dewis nhw, a’r cyfan yn dod i ben gyda’u ffilmiau’n cael eu dangos am y tro cyntaf ar sgrîn fawr yn Y Ffwrnes, Llanelli.

‘Roedd y ffilmiau gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Nantgaredig, Ysgol Gynradd Wirfoddol Glanyfferi, Ysgol Gynradd Penbre, Ysgol Gymunedol Trimsaran, ac Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, a’n cynnwys ffilmiau byrion am eu hardaloedd lleol a sioeau cwis yn seiliedig ar y pynciau maent yn eu hastudio. Cafodd y disgyblion weithio ar bob agwedd o’u prosiect, gan ddewis pynciau, llunio byrddau stori, ffilmio a hyd yn oed dylunio’r teitl agoriadol ar gyfer y ffilm. Drwy gael cyfle i ddysgu mewn gweithdai ymarferol ar animeiddio, ffilm a drama, bu i’r prosiect gynnig ffordd newydd i blant ryngweithio â deunyddiau dysgu wrth hefyd ddysgu sgiliau newydd, gan wella llythrennedd cyfryngol ac adeiladu hyder.

Nid y plant yn unig a ddysgodd sgiliau newydd gyda CISP; ‘roedd athrawon a chymhorthwyr dosbarth hefyd wedi cymryd rhan er mwyn dysgu’n uniongyrchol sut y gall ffilm a’r cyfryngau gael eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, a nifer ohonynt wedyn yn defnyddio sgiliau fel animeiddio a chreu byrddau stori yn eu dosbarthiadau bob dydd.

Wrth i’r prosiect dynnu tua’r terfyn ym mis Chwefror, gwahoddwyd eu teuluoedd a’u cyfeillion i premier o’r ffilmiau yn Y Ffwrnes yn Llanelli. Gofynnwyd i’r plant gyflwyno eu ffilmiau cyn i’w gwaith gael ei ddangos. Rhaid talu sylw arbennig i ddisgyblion Ysgol Penbre, sef Ysgol Gynradd Saesneg, a fachodd ar y cyfle i ymuno â’r ysgolion eraill drwy gyflwyno eu ffilmiau i’r gynulleidfa yn Gymraeg. ‘Roeddent wedi cymryd rhan yn y prosiect, nid yn unig i ddysgu sgiliau newydd o ran gwneud ffilmiau, ond hefyd i wella eu Cymraeg, felly ‘roedd yn destun gryn balchder iddynt weld eu ffilm Gymraeg ochr yn ochr â ffilmiau’r pedair ysgol arall.

Ers y prosiect mae CISP Amlgyfrwng wedi derbyn cydnabyddiaeth yng nghategori ‘Arbenigedd yn y Cyfryngau Creadigol' yn y Gwobrau Dathlu Diwylliant. Cynhaliwyd y digwyddiad, Dathlu Diwylliant, yn y Ffwrnes ym mis Ebrill, gan gydnabod yr unigolion a’r grwpiau sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i’r celfyddydau a chrefftau yn Sir Gaerfyrddin yn ystod 2017.

Natasha Wilson

Cydlynydd Addysg, Arddangosfa ac Adfywio, Ffilm Cymru Wales