Cartref

Swydd: Cydlynydd Prosiect Llawrydd

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am ddau Gydlynydd Prosiect llawrydd i oruchwylio'r camau nesaf o’n cynllun hyfforddi, Troed yn y Drws.

Y Swyddogaeth: Cydlynydd Prosiect Llawrydd x 2
Dyddiadau: Goruchwylio hyfforddiant rhagarweiniol penodol ar gyfer y rhai sy’n dod i mewn i’r sector ffilm/teledu am y tro cyntaf, gan hefyd arolygu wythnos o leoliad ar set.

1 x Cydlynydd Prosiect Llawrydd yn Ne Cymru – Merthyr a Blaenau Gwent (hyd at 11 diwrnod Awst- Hydref);

1 x Cydlynydd Prosiect Llawrydd yng Ngogledd Cymru – Bangor/Eryri (Hyd at 40 diwrnod Medi-Ionawr)

Tâl: £150 y diwrnod a threuliau
Prosiect: Troed yn y Drws http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/film-educators/foot-in-the-door
Gan adrodd i: Faye Hannah & Kimberley Warner
Lleoliad: Hyblyg / Gweithio o bell
Ymgeisio:  Gyrrwch lythyr eglurhaol a CV at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. erbyn 10am dydd Gwener 28ain Gorffennaf (De Cymru) a 10am dydd Gwener 4ydd Awst (Gogledd Cymru)


YNGLŶN Â TROED YN Y DRWS

Rhaglen newydd arloesol Ffilm Cymru Wales yw Troed yn y Drws sy’n cynnig hyfforddiant yn rhad ac am ddim i bobl dros 18 mlwydd oed nad ydynt mewn cyflogaeth, hyfforddiant nag addysg, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt fynd ar leoliad ar setiau ffilm a chyfresi teledu newydd. Mae’n hollbwysig ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai lleol er mwyn cefnogi’r broses recriwtio ac ymateb i anghenion penodol ein cyfranogwyr, gan gynnwys, er enghraifft, darparu trafnidiaeth, gofal plant ac anghenion cymdeithasol eraill.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio’n benodol ar sgiliau crefft trosglwyddadwy fel gwaith coed, dylunio, gweinyddu, ffotograffiaeth, gwisgoedd, gwallt a cholur, er enghraifft, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’r cyfranogwyr sicrhau cyflogaeth yn y diwydiannau creadigol, yn y sector gelfyddydol a thu hwnt.

Cynhaliwyd cynllun peilot ym mis Ebrill eleni, diolch i gefnogaeth Skillset Creadigol, Rhwydwaith y BFI Cymru a Chymdeithas Tai Charter.  Bu i ni gynnig hyfforddiant i 11 cyfranogwr newydd, gan roi cyfle iddynt dreulio wythnos ar set ffilm newydd Gareth Evans (cyfarwyddwr The Raid) yn Ne Cymru, sef Apostle, gyda’r sêr Michael Sheen a Dan Stevens (Beauty and the Beast).  Cyn mynd ar leoliad cawsant hyfforddiant penodol mewn nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau e.e. sut i ymddwyn ar set, iechyd a diogelwch ayb, a threfnwyd ymweliadau i stiwdios BBC Cymru ym Mhorth y Rhath i gynnig cip tu ôl i’r llenni ar Doctor Who, Casualty a Pobol y Cwm er mwyn rhoi cyfle iddynt ymgyfarwyddo â’r byd hwn.

’Rydym yn awr yn chwilio am ddau gydlynydd prosiect llawrydd er mwyn datblygu’r cynllun hwn ymehllach gan ein galluogi i gynnal dau brosiect peilot arall – un ohonynt ynghlwm â saethu ffilm nodwedd ym Merthyr fis Medi eleni, a’r llall ynghlwm â saethu cyfres deledu yng Ngogledd Cymru ym mis Tachwedd.  Unwaith eto byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Charter, yn ogystal â gyda Tai Calon ym Mlaenau Gwent a Grŵp Cynefin yng Nghaernarfon.

Bydd y cydlynwyr yn gweithio i Kimberley Warner, Pennaeth Busnesau Creadigol Ffilm Cymru Wales a Faye Hannah o Our Colab, y nhw fydd yn darparu’r hyfforddiant cyd-destunol er mwyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus ymgyfarwyddo ag ethos y rhaglen,  y partneriaethau, ac anghenion penodol yr ymgyfranogwyr.


YNGLŶN Â FFILM CYMRU WALES

Mae Ffilm Cymru Wales yn gorff cenedlaethol sydd wedi ymrwymo i ddatblygu sector ffilm fwy cynhwysol yng Nghymru.  Fel cynrychiolydd Cyngor Celfyddydau Cymru a’r  BFI,  ‘rydym yn gweithio ar draws pob agwedd o’r byd ffilm - Gwneud, Gweld a Dysgu - o gefnogi gwneuthurwyr ffilm i ddatblygu a chynhyrchu eu ffilmiau nodwedd, cefnogi arddangoswyr i ddangos ffilmiau, a galluogi ymarferwyr addysg ffilm i weithio gyda’r cyhoedd ledled Cymru, mewn ysgolion, ar-lein neu yn y gymuned.  ‘Rydym hefyd yn dyfeisio a chyflenwi rhaglenni arbennig ar mwyn ateb gofynion penodol, fel y gwasanaeth ffilm symudol cymunedol – Ffilm yn Afan (filminafan.com) – ar gyfer cymunedau Cwm Afan Uchaf; neu’n cynnig hyfforddiant perthnasol i’r diwydiant fel gyda Film Junction - rhaglen fentora ar gyfer cynhyrchwyr oedd yn canolbwyntio’n benodol ar y farchnad; neu ein digwyddiadau Launchpad amrywiol ar gyfer y rhai nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn y sector.  I ddarganfod rhagor ewch i ffilmcymruwales.com
 

YNGLŶN AG OUR COLAB

Mae Our Colab yn gwmni ymgynghorol creadigol a rheoli prosiect profiadol sy’n gweithio gyda’r diwydiannau creadigol a diwylliannol yng Nghymru a Phrydain.  Maent yn arbenigo mewn dylunio, cyflenwi a rheoli prosiectau addysg, hyfforddiant a sgiliau.  Maent yn cynnig gwybodaeth arbenigol a phrofiad o ran agendâu polisi ac ymchwil er mwyn cefnogi, datblygu a hyrwyddo gwaith eu cleientiaid, gan gynnwys Skillset Creadigol, y BFI, Cyngor Celfyddydau Cymru, Academi Sgiliau NextGen, Ffilm Cymru Wales, Coleg Kingsway Westminster a Ffilmiau Fiction Factory.
Mae Our Colab wedi bod yn cefnogi Ffilm Cymru Wales drwy gynllunio a chyflenwi eu rhaglen Troed yn y Drws ers hydref 2016.  Maent wrth eu bodd cael chwarae rhan mewn datblygu’r prosiect hwn ymhellach er mwyn ei gynnig i leoliadau eraill ledled Cymru.
ourcolab.com


CYFRIFOLDEBAU

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cydlynu a chefnogi rhaglen Troed yn y Drws gydol y cynllun cyfan.  Mae hwn yn brosiect prysur, ac yn un gwerth chweil i fod yn rhan ohono. Mae angen cryn dipyn o hyblygrwydd ar y swydd gan fod yn rhaid gweithio gyda ac i nifer o fuddiolwyr gwahanol.

Cyfrifoldebau:

•    Cyflenwi’r Prosiect – Cydlynu a goruchwylio prosiect Troed yn y Drws o ddydd i ddydd yn ystod y cyfnod paratoi; darparu hyfforddiant o ran cynnig cyd-destun i’r ymgyfranogwyr cyn iddynt fynd ar leoliad; eu goruchwylio pan ar leoliad ar set brysur a phroffesiynol; 
•    Cyd-gysylltu â phartneriaid prosiect Ffilm Cymru Wales – gan gynnwys personél y Gymdeithas Tai, y cynhyrchiad, ac Our Colab;
•    Casglu a datblygu gwybodaeth ar gyfer y gronfa ddata gan gynnwys gwybodaeth am y buddiolwyr a’r cyfranogwyr;
•    Casglu a monitro deunydd gwerthuso, a chynnig cefnogaeth wrth adrodd ar y prosiect.;
•    Chwarae rhan ym mhroses recriwtio’r cyfranogwyr,  gan gyd-gysylltu â’r partneriaid amrywiol;
•    Ymateb i a chofnodi ymholiadau gan y partneriaid a’r ymarferwyr arfaethedig, yn ystod y gwaith o gyflenwi’r prosiect;
•    Addasu’r hyfforddiant a’r deunydd cwrs, mewn cysylltiad â’r Rheolwr Prosiect;
•    Adnabod a chysylltu ag ymarferwyr a mentoriaid yn y diwydiant teledu a ffilm er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflenwi Troed yn y Drws;
•    Cefnogi rheoli a monitro gwariant y prosiect;
•    Gweithredu fel eiriolwr ar ran Ffilm Cymru Wales a phrosiect Troed yn y Drws;
•    Ysgrifennu adroddiadau, dogfennau gwerthuso a diweddaru pob gwybodaeth ar gyfer arweinwyr y Prosiect (Kimberley Warner a Faye Hannah).

GWYBODAETH A PHROFIAD

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar:

•    Wybodaeth dda o’r technegau rheoli prosiect sydd ynghlwm â phrosiectau aml-bartneriaid, a phrofiad amlwg o gydlynu prosiectau neu reoli digwyddiadau, hyfforddiant neu weithgareddau prosiect.;
•    Y gallu i ganolbwyntio ar sicrhau y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau’n llwyddiannus;
•    Brofiad amlwg o arolygu a/neu hyfforddi eraill o fewn cyd-destun y diwydiannau creadigol;
•    Brofiad amlwg mewn amgylchedd ffilm a/neu deledu proffesiynol, gan ddangos dealltwriaeth amlwg o’r cyfrifoldebau perthnasol, sut i ymddwyn ar set, a’r anghenion iechyd a diogelwch;
•    Ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r sialensiau a’r rhwystrau sy’n wynebu’r sawl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiannau creadigol ac sy’n byw mewn caledi yng Nghymru;
•    Sgiliau TChG a gweinyddol - rhaid bod yn hyddysg yn MS office;
•    Wybodaeth a dealltwriaeth o swyddogaeth cymdeithasau tai a thai cymdeithasol yng Nghymru - mae hyn yn fanteisiol ond nid yn hanfodol;
•    Y gallu i feddwl yn gyflym ac i ymdopi â sialensiau wrth iddynt godi, gan weithio’n annibynnol;
•    Y profiad o weithio a chyfathrebu gydag amrediad eang o bartneriaid ar nifer o lefelau;
•    Sgiliau rheoli a chyfathrebu da;  
•    Gymraeg rhugl (ysgrifenedig a llafar) - mae hyn yn hynod ddymunol ond nid yn hanfodol;
•    Drwydded Yrru a’r gallu i gael gafael ar eich car eich hun - mae hyn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon;
•    Y parodrwydd i weithio oriau anghymdeithasol pan fo angen.

Mae oriau’r swydd hon yn hyblyg er mwyn ymateb i anghenion y prosiect ac i amgylchiadau’r ymgeisydd llwyddiannus, pan fo hynny’n ymarferol. 

Os am ofyn unrhyw gwestiwn cysylltwch yn uniongyrchol â Faye Hannah Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.