Cartref

Swydd: Cydlynydd BFI NETWORK Cymru

Rydym yn awr yn chwilio am gydlynydd BFI NETWORK rhan amser i gynorthwyo Rheolwr NETWORK Cymru i gyflenwi’r rhaglen.


Rhan amser: 17.5 awr (cyfwerth â 2.5 diwrnod) yr wythnos
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £22,500 pro rata (£11,250).  Pensiwn yn ychwanegol.
Cyfnod: Cyfnod cychwynnol o 12 mis, gyda’r posibilrwydd i ymestyn.

Gwybodaeth Gefndir

Mae Ffilm Cymru Wales yn ddirprwy loteri i Gyngor Celfyddydau Cymru a’r BFI, ac yn datblygu a gweithredu polisi ffilm i Gymru gyda’r nod o ddatblygu ei sector ffilm a diwylliant ffilm cynhwysol ymhellach.  Mae ei waith yn cwmpasu Gwneud, Gweld a Dysgu, gan ddylunio a rheoli rhaglenni cyllido i ddarparu cyfleoedd i wneuthurwyr ffilm, cwmnïau cynhyrchu, arddangoswyr – gan gynnwys sinemâu, gwyliau a darparwyr dros dro arloesol – ac ymarferwyr addysg ffilm o Gymru.

Ers mis Ebrill 2013, ni yw partner cyflenwi’r BFI yng Nghymru ar gyfer NETWORK, sy’n weithredol ar draws y Deyrnas Unedig, sy’n rhoi cymorth i ddoniau newydd ac addawol.  Mae hyn wedi cynnwys cymorth ar gyfer ffilmiau byr, rhwydweithiau cymheiriaid, cyllid sbarduno i brosiectau a chyfraniad gan fentoriaid doniau/prosiectau, er enghraifft.  Mae amryw Reolwyr NETWORK BFI ledled y Deyrnas Unedig yn cyd-drafod â’i gilydd ac yn ôl i’r BFI ynglŷn â doniau addawol, prosiectau a chyd-fentrau.  Ceir mwy o wybodaeth ar y wefan bwrpasol hon, a thrwy dudalennau Facebook NETWORK BFI Cymru.


Prif ddiben y swydd

Darparu cymorth gweinyddol i Reolwr NETWORK Cymru i alluogi i raglen NETWORK yng Nghymru gael ei chyflenwi’n effeithiol, gan gynnwys cydlynu digwyddiadau NETWORK.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Gan weithio i Reolwr NETWORK Cymru, fel eich rheolwr llinell, byddwch yn:

  • Bwynt cyswllt cyntaf i ymholiadau’n ymwneud â BFI NETWORK, gan gynnig cymorth a chyngor pan fo hynny’n bosibl, neu ailgyfeirio fel arall;
  • Darparu cymorth gweinyddol a logisteg i weithgareddau BFI NETWORK, fel cynorthwyo i baratoi neu adolygu dogfennau’r cynllun;
  • Rheoli logisteg ar gyfer digwyddiadau BFI NETWORK (fel sesiynau cyflwyno syniadau, paneli a gweithdai; cyd-drafod â rhwydwaith o fentoriaid a darllenwyr, ac ymgymryd â threfniadau teithio, llety, arlwyo, lleoliadau a darparu gwirfoddolwyr, er enghraifft);
  • Paratoi ar gyfer cyfarfodydd cyllido a chadw cofnodion ar eu cyfer;
  • Diweddaru cyfrifon cyfryngau cymdeithasol BFI NETWORK Cymru a dosbarthu gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant a dyddiadau cau cyllido sydd ar ddod;
  • Logio, argraffau a dosbarthu sgriptiau a cheisiadau; llungopïo, ffeilio a rhwygo;
  • Crynhoi a mewnbynnu data yn ymwneud â cheisiadau a dyfarniadau BFI NETWORK, yn arbennig ynghylch amrywiaeth;
  • Cydweithio â chydweithwyr eraill yn Ffilm Cymru Wales, BFI a sefydliadau perthnasol eraill i gynllunio digwyddiadau yn ymwneud â doniau a chefnogi gweithio ar draws adrannau, fel darparu deunydd addysg yn ymwneud â chynhyrchiadau a a datblygu cyfleoedd dysgu ar y cyd o amgylch dull Magnifier Ffilm Cymru Wales (gweler yr adran Gwneud ar ein gwefan);
  • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill a allai gael eu dirprwyo’n rhesymol gan Reolwr BFI NETWORK.

Manyleb y Person

Byddwch yn unigolyn sy’n cymell eich hun, a bydd gennych sgiliau gweinyddol, cyfathrebu, Excel ac ysgrifennu cryf.

Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol, gan flaenoriaethu ac ailflaenoriaethu tasgau yn ôl pwysigrwydd a therfynau amser, yn effeithlon a chan roi sylw i fanylder.

Swydd weinyddol yw hon yn bennaf, ac ar hyn y dylech fod yn canolbwyntio, ond y mae’n awyrgylch ysgogol ac yn gyfle da i wneud cysylltiadau a dysgu am y sector i rai sydd â diddordeb yn y maes hwn yn benodol.

Proffesiynol a chwrtais.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

I wneud cais:

Cyflwynwch eich CV ynghyd â llythyr cyflwyno sy’n esbonio pam eich bod yn teimlo eich bod yn ymgeisydd cryf i’r swydd, pryd gallech ddechrau ac unrhyw fanylion perthnasol eraill yr hoffech dynnu ein sylw atynt.

Rhowch fanylion dau ganolwr.  Ni fyddwn yn cysylltu â’r canolwyr cyn cynnal cyfweliadau.

Dylai’r ceisiadau gyrraedd heb fod yn hwyrach nab 5y.h ar Dydd Llun 19eg o Fehefin a dylid eu cyfeirio at sylw Tracy Spottiswoode, Rheolwr BFI NETWORK Cymru. Bydd cyfweliadau yn cael ei gynnal ar Dydd Iau 29ain o Fehefin.

Anfonwch eich llythyr a CV erbyn dydd Llun 19eg o Fehefin drwy ebost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu drwy postio i’r cyfeiriad isod:


Tracy Spottiswoode
Ffilm Cymru Wales
Canolfan Cyfryngau S4C
Parc Ty Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU