Cartref

Launchpad - Mynediad: galw ar awduron a chyfarwyddwyr i ymuno â grŵp o bobl i gyd-weithio â Hijinx

 

 

Dyma Alwad am Geisiadau i’r sawl sydd a diddordeb mewn bod yn rhan o grŵp o awduron a chyfarwyddwyr fydd yn gweithio ag actorion Academi Hijinx fel rhan o’n digwyddiad LAUNCHPAD - MYNEDIAD ym mis Mai.  

 

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn canolbwyntio ar wneuthurwyr ffilm ac ar gast a chriw sydd ag anableddau, ac yn dathlu’r hyn sy’n bosib ei gyflawni, gan hefyd archwilio gwell ffyrdd o weithredu’n gynhwysol ar sgrîn a thu ôl i’r camera.  Unigolion ag anableddau fydd yn arwain y diwrnod, fydd yn cynnwys sesiynau panel a dangosiadau, ac astudiaeth achos o ffilm lwyddiannus sy’n canolbwyntio ar anabledd.  Bydd cyfle hefyd i rwydweithio ac i arddangos talent.
 
Cyn y digwyddiad ‘rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Hijinx er mwyn cynnig cyfle i 4 awdur a 4 chyfarwyddwr i gael eu hyfforddi gydag Academi Hijinx, dros gyfnod o dair wythnos, gan gychwyn ar 24ain Ebrill. 
 
Bydd pob awdur a chyfarwyddwr yn cymryd rhan mewn 4 sesiwn hyfforddi’r un, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, dros gyfnod o 3 wythnos (y dyddiau hyfforddi yw dydd Llun hyd at ddydd Iau).  Dan arweiniad staff profiadol Hijinx, bydd y cyfranogwyr yn dysgu sgiliau ymarferol ac yn cael cipolwg ar yr hyn sy’n angenrheidiol wrth greu gwaith gydag actorion sydd ag anableddau dysgu.   Bydd gofyn i’r awduron a’r cyfarwyddwyr arwain y sesiynau.
 
Y nod yw y bydd yr hyfforddiant yn ysbrydoli creu deunydd newydd, yn darparu cyfleoedd i awduron a chyfarwyddwyr greu partneriaethau, ac yn ehangu’r gronfa gastio ar gyfer talent anabl.  Bydd y grŵp cyfan yn cyfarfod ag uwch swyddogion y BFI NET.WORK a Ffilm Cymru, yn ogystal â chymryd rhan mewn sesiynau unigol.  Bydd cyfle i rannu’r hyn a ddysgwyd a’r canlyniadau yn ystod digwyddiad Launchpad - Mynediad ar Fai’r 13eg, yn ogystal â chynnig y cyfle i barhau i gyd-weithio.

 

Canolfan Mileniwm Cymru yw cartref Hijinx, ac maent yn gweithio ochr yn ochr ag actorion gydag a heb anableddau dysgu er mwyn creu gwaith arloesol sy’n herio rhagdybiaethau.  Gweledigaeth Hijinx yw newid tirwedd y celfyddydau yng Nghymru fel bod gweld a chlywed perfformwyr sydd ag anableddau dysgu ar ein llwyfannau, ein sgriniau ac ar y tonfeddi, yn ddigwyddiad cyffredin. Academi Hijinx yw’r unig sefydliad sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant proffesiynol i actorion sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru, gan eu paratoi i berfformio yng nghynyrchiadau proffesiynol Hijinx.  Mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau perfformio, ac yn cael eu hyrwyddo a’u cefnogi gan diwtoriaid ac ymarferwyr theatr proffesiynol.  Am ragor o wybodaeth ewch i:  http://www.hijinx.org.uk/uploads/Hijinx_Academy_Brochure.pdf
 
Sylwer os gwelwch yn dda:  mae Hijinx, yn ddiweddar, wedi lansio ‘llwyfan’ castio a chefnogaeth i actorion sydd ag anableddau dysgu, sy’n cynnwys darnau i gamera gan 52 o’r actorion sydd eisoes yn cael eu cynrychioli; manylion o’r hyn y gallant ac na allant ei wneud; pa fath o gefnogaeth ei angen arnynt; a pha gefnogaeth gall Hijinx ei gynnig:  https://hijinxactors.co.uk/
 
Os oes diddordeb gennych mewn cael eich dewis ar gyfer un o’r 8 lle, gyrrwch e-bost a CV atom gan amlinellu:

  • Os hoffech gymryd rhan fel Awdur NEU fel Cyfarwyddwr?
  • Ble mae eich gyrfa arni ar hyn o bryd, fel Awdur neu fel Cyfarwyddwr?
  • Pam fyddai o fudd i chi gymryd rhan yn hyfforddiant Academi Hijinx?
  • Os cewch eich dewis, pa ddyddiau fyddai orau gennych ar gyfer yr hyfforddiant?  Y dyddiau sydd ar gael yw: 24ain, 25ain, 26ain a 27ain Ebrill,

2il, 3ydd a 4ydd Mai, a 8fed, 9fed, 10fed ac 11eg Mai. Bydd pawb yn mynychu 4 sesiwn - sylwer os gwelwch yn dda, un diwrnod = 2 sesiwn.  Gallwch ddewis ymestyn eich sesiynau dros y 3 wythnos. Bydd pob diwrnod yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen am 3.30pm.
 
Byddwn yn cynnig treuliau i chi ar gyfer cinio a lluniaeth ysgafn ar y dyddiau hyfforddi, yn ogystal â bwrsariaethau mynediad ar gyfer y rhai na fyddai’n medru mynychu’r cwrs fel arall.
 
Gyrrwch eich cais at Tracy drwy e-bost gan atodi eich CV -  Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 5pm, dydd Mawrth 11eg Ebrill 2017.  Bydd yr ymgeisiwyr llwyddiannus yn cael gwybod erbyn 18ed Ebrill, a’n cael eu gwahodd i sesiwn arbennig cyn cychwyn ar yr hyfforddiant.  Os hoffech ofyn unrhyw gwestiwn, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.