Cartref

Cynhyrchu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw darparu cyfleoedd newydd i wneuthurwyr ffilm Cymreig (sy’n enedigol a/neu sy’n byw yng Nghymru) i gynhyrchu eu ffilmiau, gan ehangu amrediad a nifer y ffilmiau sy’n cael eu gwneud. Rhoddir pwyslais arbennig ar gefnogi cynhyrchwyr, awduron, awdur-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr Cymreig, ond ble nad yw’r dalent sy’n arwain y prosiect yn dod o Gymru, efallai y gellir darparu budd ychwanegol drwy gyd-gynhyrchu neu thrwy gyfleoedd mentora a gynigir i ddarpar awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau.

Rhaid cynnig cyfleoedd o’r fath yn ystod cyfnod datblygu’r prosiect, yn ogystal â, ble fo hynny’n bosib, yn ystod y cyfnod cynhyrchu, os fydd y ffilm yn cael ei chynhyrchu yn y diwedd. ‘Rydym hefyd yn awyddus i annog cynnwys diwylliannol Cymreig drwy gefnogi ffilmiau sy’n adlewyrchu Cymru a’r bywyd Cymreig, ar draws nifer o ffilmiau sydd ar ein portffolio. Nid oes yn rhaid i un cais unigol wireddu pob un o’r nodau ac amcanion yma, ond ‘rydym yn chwilio am brosiectau ble mae
ein buddsoddiad yn gwneud cyfraniad arwyddocaol.


Mae’r Ffilm Cymru Wales yn cynnig:

 • Cyngor a chymorth penodol i bob prosiect er mwyn adnabod, paratoi ar gyfer, cysylltu â, ac ymdrin ag arianwyr
 • trydydd parti posib, cyd-gynhyrchwyr, dosbarthwyr a/neu asiantaethau gwerthu a marchnadoedd y diwydiant;
 • Cymorth wrth gyflwyno proffil o’r dalent i arianwyr trydydd parti, cyd-gynhyrchwyr, dosbarthwyr, comisiynwyr, ac
 • yn nigwyddiadau’r farchnad;
 • Cyd-ariannu lleiafswm o 3 ffilm nodwedd theatrig y flwyddyn; gall y rhain fod yn ddramâu hir, yn ddogfennau neu’n
 • ffilmiau arbrofol, y bwriedir eu rhyddhau mewn theatrau;
 • Cefnogi talent newydd drwy ddefnyddio personél cynhyrchu a mentoriaid profiadol, ble fo hynny’n addas, gan
 • hyrwyddo mynediad at gyfleoedd hyfforddi ymarferol yn y maes cynhyrchu, ble fo hynny’n bosib; cyngor a
 • gwybodaeth am gyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant, gan weithio â sefydliadau hyfforddi er mwyn hyrwyddo
 • mynediad, ble bynnag fo hynny’n bosib.

 

Pan fo’r gyllideb yn caniatau;

 • Darperir cyd-ariannu ar gyfer cynlluniau ffilm mewn partneriaeth ag amrediad o gyd-arianwyr a phartneriaid a
 • dargedwyd, gan alluogi i 3 ffilm ychwanegol y bwriedir eu rhyddhau mewn theatrau i gael eu cynhyrchu â chyllidebau
 • o thua £300k yr un (Cinematic);
 • Cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n cynnig gwella hyfywedd a gallu cynhyrchu’r cwmni;
 • Cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n awyddus i ehangu Eiddo Deallusol eu ffilmiau arfaethedig, ac sy’n dymuno
 • datblygu ymdriniaethau traws-gyfryngol/traws-gelfyddydol, neu sy’n dymuno cyd-weithio ag eraill yng ngwahanol
 • sectorau’r diwydiannau creadigol.

‘Rydym hefyd yn awyddus i chwilio am, ac i ddatblygu cyfleoedd i weithredu ymdriniaethau arloesol â’r is-sector ffilm, fel fo’n addas - gan gynnwys, er enghraifft, datblygiadau ym maes technoleg gan gynnwys arddangos digidol, dosbarthu, ariannu ac arferion busnes.