Cartref

BFI NETWORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NETWORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

Ar gyfer talent a aned a/neu sy’n byw yng Nghymru, bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd fel:

  • Labordai arbenigol a dosbarthiadau meistr
  • Meddygfeydd a sesiynau paratoadol ar gyfer y farchnad
  • Cynlluniau ffilmiau byrion a phartneriaethau sector
  • Gwell rhwydweithiau talent & chefnogaeth gan gyfoedion
  • Mentora penodol ac arian datblygu ar gyfer talent a phrosiectau
  • Arddangos talent, darllen sgriptiau a rhwydweithio

Er mwyn cael y newyddon diweddaraf, hoffwch RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI ar Facebook a dilynwch ar Twitter.

 

Cyflwyno'r Beacons

Amlygu Talent o Gymru

DYDDIAD CAU: 17:30 ar ddydd Llun 30ain Medi 2019

Bob blwyddyn mae Ffilm Cymru yn cefnogi criw o wneuthurwyr ffilm arbennig sydd wedi eu geni neu sydd wedi eu lleoli yng Nhgymru i greu ‘cerdyn ymweld sinematig’ drwy gronfa Beacons ar gyfer ffilmiau byrion.  

‘Rydym yn chwilio am leisiau egnïol, nodedig, am ddulliau gwreiddiol o adrodd stori, am ddawn weledol arbennig, ac am werthoedd cynhyrchu sy’n gymwys ar gyfer categorïau gwobrau gwyliau ffilm a’r sgrîn fawr.

Eleni, byddwn yn blaenoriaethu prosiectau sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd arweiniol o ethnigrwydd sy’n cael eu tangynrychioli, sy’n byw ag anabledd (corfforol neu feddyliol), neu sy’n dod o gefndir cymdeithasol-economaidd difreintiedig.

Am ragor o wybodaeth am ymrwymiad Ffilm Cymru i fynd i’r afael â hyn yn y diwydiant byddwch mor garedig â darllen ein Cynllun Gweithredu EDI. 

Y Gronfa - Yn Fyr

Nawdd sydd ar gael: bydd Ffilm Cymru yn rhoi dyfarniadau o rhwng £5,000 a £15,000 i bob prosiect.
Nifer o ffilmiau sy’n derbyn nawdd: Fel arfer ‘rydym yn ariannu rhwng 5-7 prosiect y flwyddyn.
Arian gan Bartneriaid: Gall gwneuthurwyr ffilm geisio am fuddsoddiad ychwanegol gan drydydd parti. Gall Ffilm Cymru esgor ar bartneriaeth gyda phartner ariannu neu ddarlledwr ar gynllun Beacons yn ystod y cam comisiynu.
Cynnwys: Unrhyw genre neu dechneg (gan gynnwys animeiddio neu ddogfen) os yw’n bosib ei gyflawni o fewn y gyllideb. Nid oes rhaid cynnwys portread o Gymru os nad dyma’r syniad byr sy’n mynd â’ch bryd chi!
Hyd: Ni ddylai eich ffilm bara’n hirach na 15 munud.
Trosglwyddo: DCP (Apple Pro Res neu QuickTime), Blu-ray & DVD

Os hoffech ymgeisio am arian o gronfa Beacons byddwch mor garedig â sicrhau eich bod wedi darllen y canllawiau llawn isod cyn cwblhau’r ffurflen gais.

 

Connector

Cysylltu pobl, adeiladu sgiliau.
 
Fel rhan o strategaeth sgiliau Ffilm Cymru, mae RHWYDWAITH Talent Cymru y BFI yn cynorthwyo unigolion neu sefydliadau i gynnal gweithgarwch hyfforddiant neu rwydweithio i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd ac addawol yng Nghymru.
 
Rydym yn cynorthwyo 3-6 o brosiectau Connector bob blwyddyn, gyda dyfarniadau o hyd at £6,000. Rhown flaenoriaeth i geisiadau sydd â ffocws ar grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ac sy’n cynnig cymorth ymarferol yn ogystal ag ysbrydoliaeth ar gyfer datblygiad gyrfa’r cyfranogwyr.
 
Er mwyn sicrhau bod eich cais yn cyflawni amcanion cronfa Connector, darllenwch y canllawiau’n ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais.
 
Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw hanner dydd ar 11 Mai 2020.
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod unrhyw agwedd ar eich cais, cysylltwch ag:
 
Gwenfair Hawkins
02921 679369 / Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Cronfa Gorwelion

Adnabod a gweithio ochr yn ochr â gwneuthurwyr ffilm arbennig o Gymru – Awduron, Cyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr – cynnig cefnogaeth wrth iddynt feithrin eu prosiectau ffilm nodwedd a/neu ddatblygiad eu gyrfa broffesiynol. Bydd y Gronfa Gorwelion yn cynnig cefnogaeth fydd wedi’i theilwra’n arbennig i thua 20-25 o unigolion a phrosiectau ffilm nodwedd hyd at £6,000 y dyfarniad.