Cartref

Gwneud

Mae Ffilm Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth i sector ffilm Cymru yn ystod pandemig Covid-19.

Mae’r cymorth sy’n berthnasol i wneuthurwyr ffilm a chwmnïau cynhyrchu yn cynnwys:

Cronfa Gymorth mewn Argyfwng i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sy’n profi caledi ariannol o ganlyniad i Covid-19.  Mae modd gwneud cais am grantiau o hyd at £1,500 nad oes angen eu talu’n ôl.  Disgwyliwn y bydd llawer o alw ac efallai na fydd modd i ni roi cymorth i bawb, felly byddwn yn gofyn am ffynonellau posibl eraill o incwm.  Serch hynny, fe’ch gwahoddwn i ofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch – p’un a ydych chi wedi derbyn incwm arall gennym drwy geisiadau a gynorthwywyd neu beidio, neu eich bod yn derbyn neu’n ymgeisio am ffynonellau cyllid trydydd parti eraill.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 15ed Mai a chaiff ceisiadau eu hystyried gyda’i gilydd yn hytrach nag ar sail y cyntaf i’r felin.

Rydyn ni hefyd wedi addasu a chynyddu cymorth datblygu sydd ar gael i dimau ac unigolion creadigol:

Mae ein cronfa Gorwelion wedi’i chynyddu ac mae ar gael i awduron, cyfarwyddwyr neu gynhyrchwyr addawol unigol sydd heb wneud ffilm â chyllideb o £1m eto, sydd â phrofiad llwyddiannus blaenorol ym myd ffilm neu ffurfiau celf eraill (e.e. teledu, theatr, ysgrifennu nofelau, radio).  Nid oes yn rhaid i ymgeiswyr fod â phrosiect i wneud cais – gallant wneud cais am hyd at £6,000 i gynorthwyo eu datblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnwys costau fel hyfforddiant neu fentora, neu gallant wneud cais am hyd at £10,000 i ddatblygu prosiect ffilm.  Mae’r gronfa ar agor nawr ac yn derbyn ceisiadau ar sail dreigl.

Rydym wedi cyflymu ein cronfa Ddatblygu i dimau o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sy’n datblygu eu prosiect ffilm nodwedd. Nod hyn yw darparu swm sy’n gyfwerth â 12 mis o gyllid datblygu yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol. Gall ymgeiswyr gynnwys gorbenion, costau cyfreithiol a chyfrifyddol a chostau eraill yn gysylltiedig â busnes, ynghyd â chostau’n ymwneud ag arloesi, fel profi galw’r gynulleidfa ac archwilio ffyrdd i fanteisio ar eiddo deallusol. Mae’r gronfa hon bellach ar agor a’r dyddiad cau cychwynnol yw 30ain Ebrill. Wedi hynny, byddwn yn ailagor y gronfa ac yn derbyn ceisiadau ar sail dreigl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffolio

Rhoi llwyfan i artistiaid cyffrous addawol yng Nghymru

Ar Agor ar gyfer Ceisiadau

Mae Ffolio yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng ffilm Cymru, BBC Cymru, BBC Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu gan y BBC i unigolion creadigol addawol yng Nghymru sydd heb brofiad proffesiynol ym maes ffilm neu deledu.

Os ydych chi'n ddawnsiwr, blogiwr, cerddor, awdur, ffotograffydd, arlunydd graffiti, dylunydd gemau neu'n greadigol mewn unrhyw ffurf, rydym am glywed gennych.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, byddwch yn cael hyfforddiant, cymorth pwrpasol i ddatblygu eich syniadau ffilm fer a bwrsariaethau ar gyfer costau fel teithio, gofal plant neu ddehonglwr.
 
Bydd 16 o syniadau'n cael eu comisiynu ar gyfer llwyfannau'r BBC ar yr awyr ac ar-lein.

Yn Gryno

Dyddiadau cau: Y dyddiad cau cyntaf yw 7 Awst 17:30pm. Bydd dyddiadau cau pellach yn cael eu cyhoeddi.
Hyd y ffilm: 90 eiliad i 5 munud
Nifer y syniadau a fydd yn cael eu comisiynu: hyd at 16 ffilm fer i gyd.
Syniadau: Dylai eich syniad ar gyfer cylch 1 Ffolio fyfyrio ar thema 'Cymru Fodern'. Dylai wthio ffiniau ffilm, boed hynny drwy stori neu arbrofi â sain, delwedd neu strwythur. Gallai gynnwys animeiddio, elfennau dogfen, drama wedi'i sgriptio neu berfformiad. Fodd bynnag, dylai fod modd ei gyflawni o fewn cyllideb gynhyrchu o £5,000.

Darllenwch ein canllawiau llawn i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych chi'n ansicr ynghylch unrhyw beth, ceisiwch gael golwg ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano neu os ydych chi eisiau trafod rhywbeth, cysylltwch â Caroline ac Amy ar Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu ar 02921679369.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!Hatch

Datblygu ffilmiau i deuluoedd, a chefnogi diwydiant ffilmiau sy’n ddeniadol a hygyrch i bawb.

Bydd rhaglen ‘Hatch’ Ffilm Cymru yn datblygu hyd at bedair ffilm deuluol ffilmio-byw yn seiliedig ar eiddo deallusol presennol ac yn cefnogi dealltwriaeth gwneuthurwyr ffilm a lleoliadau o sut i ddarparu ar gyfer y gynulleidfa honno. Bydd digwyddiadau hyfforddiant wedi’u targedu a gweithgareddau sy’n dod â phlant i mewn i’r broses ddatblygu yn rhoi cyfle unigryw i wneuthurwyr ffilm gael adborth gan eu cynulleidfa darged ac elwa o gyngor arbenigwyr yn y maes.

Mae Hatch yn ymateb i’r prinder cymharol sydd o ffilmiau teuluol ffilmio-byw annibynnol sydd yn y farchnad ar hyn o bryd, sy’n cyfateb i ddiffyg storïau ffilm sy’n ddiwylliannol a chymdeithasol amrywiol i deuluoedd a phlant eu mwynhau. Partneriaeth ar y cyd â Chicken House Books yw Hatch, a chaiff ei sbarduno gan ethos Magnifier – rhoi cynulleidfaoedd yn gyntaf a manteisio’n llawn ar eich eiddo deallusol mewn amgylchedd cydweithredol ac entrepreneuraidd o arbrofi a rhannu’r hyn a ddysgir.

Gall unigolion sydd â diddordeb i fynegi eu barn ar y ddarpariaeth bresennol o ffilmiau i gynulleidfaoedd teuluol gymryd rhan yn arolwg Ffilm Cymru fan hyn.

Dylai ymarferwyr addysg ffilm ac arddangoswyr ffilm yng Nghymru sydd â diddordeb i wybod sut gallant ymwneud â rhaglen Hatch anfon e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Dylai awduron neu dimau awdur/cynhyrchydd sy’n dymuno cymryd rhan yn y rhaglen gofrestru i ddod i’n digwyddiad lansio ar 29ain Mai fan hyn, a dylent ymgeisio am gyllid datblygu Hatch drwy ddefnyddio’r ffurflenni isod.

Diben cyllid datblygu ‘Hatch’ Ffilm Cymru yw cefnogi ffilmiau teuluol ffilmio-byw sy’n seiliedig ar eiddo deallusol presennol (llyfr, ap neu ddrama lwyfan, er enghraifft).

I wneud cais am gyllid datblygu ar gyfer unrhyw genre arall o brosiect, cymrwch olwg ar ganllawiau ein Cyllid Datblygu safonol fan hyn. Fel gyda’n holl gyllid datblygu, caiff blaenoriaeth ei rhoi i brosiectau sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru. Rhoddir ystyriaeth hefyd i brosiectau sydd â gwerth diwylliannol Cymreig neu brosiectau sy’n golygu gwariant sylweddol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyllid datblygu Hatch yw 3 Medi am 17:30.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen Canllawiau Datblygu Hatch yn llawn cyn llenwi’r ffurflen gais. Wedi ichi lenwi’r ffurflen gais, anfonwch hi mewn e-bost yn uniongyrchol i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Cymorth i Gwmniau

Dyfarniadau newid

Arian i gwmnïau cynhyrchu sy’n canolbwyntio ar y sgrin er budd y gweithlu ehangach


Fel rhan o’n hymdrechion i gynnig cymorth yn ystod Covid-19 mae Ffilm Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cronfa DYFARNIAD NEWID, cynllun benthyca arian am ddim. Gwahoddir cwmnïau cynhyrchu sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ac sydd â phrofiad amlwg ym maes cynhyrchu ffilmiau nodwedd, ac sydd ag o leiaf un prosiect sy’n debygol o ddechrau cael ei gynhyrchu o fewn y 6 mis nesaf i ymgeisio.  Gall y cynhyrchiad hwnnw fod ar unrhyw ffurf ar gyfer sgrin gan gynnwys ffilm, teledu, animeiddio, rhyngweithiol neu gêm.

Gall cwmnïau wneud cais am hyd at £40,000, yn ddi-log, gyda gwyliau o 12 mis ar gyfer ei ad-dalu o ddyddiad derbyn yr holl nawdd.

Cynigir yr arian hwn ar lefel cwmni yn hytrach na fel buddsoddiad mewn cynyrchiadau unigol. Bwriad y gronfa yw cynnig cefnogaeth i’r cwmnïau llwyddiannus yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac i gefnogi newid.  

Mae’r newid hwnnw’n canolbwyntio ar:

  1. Gynnig cefnogaeth gynhwysol i’r gweithlu ehangach, er mwyn bod o fudd i unigolion llawrydd, i unig fasnachwyr neu i gwmnïau sy’n benthyg personél, ac i sicrhau fod cyfleoedd yn parhau i bobl dan hyfforddiant. Adlewyrchir hyn ym meini prawf ac amodau’r dyfarniadau hyn; ac
  2. I gefnogi cwmnïau gyda’u gwaith cynhyrchu er mwyn sicrhau cyfleoedd ehangach ar gyfer creu swyddi.

Ceisiadau

Dylech e-bostio eich ffurflen gais wedi ei chwblhau i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 17eg Awst 2020.

Efallai bydd gofyn i chi fynychu cyfweliad ar-lein.

Anelwn at rannu ein penderfyniadau erbyn ganol Medi 2020.

Magnifier

Magnifier – Gwneud y mwyaf o syniadau da

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymroddedig i helpu’r rhai rydym yn eu hariannu ac yn gweithio gyda nhw i wneud y mwyaf o’u syniadau da.  Dyna pam ein bod wedi lansio cynllun newydd a systematig – Magnifier.

darllen mwyMagnifier

BFI NETWORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NETWORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

darllen mwyBFI NETWORK

Cynhyrchu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi prosiectau ffilmiau nodwedd drwy gynnig arian ar gyfer eu cynhyrchu a’u cwblhau. ‘Rydym yn blaenoriaethu prosiectau ffilmiau nodwedd sydd ag awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gysylltiedig â nhw, ond ‘rydym yn barod i ystyried ffilmiau nodwedd sydd â gwerth diwylliannol Cymreig arwyddocaol yn perthyn iddynt, neu sy’n cynnig cyfle i dalent o Gymru.

‘Rydym yn dyfarnu 3-6 o wobrau ariannol ar gyfer cynhyrchu a chwblhau prosiectau bob blwyddyn. ‘Rydym yn cefnogi ffilmiau nodwedd o’r safon uchaf posib - ffilmiau ‘live action’, ffilmiau dogfen a ffilmiau sydd wedi eu hanimeiddio, yn ogystal â phrosiectau traws-blatfform sydd â ffilm nodwedd yn greiddiol iddynt. ‘Rydym yn chwilio am straeon unigryw sy’n berthnasol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd (yn enwedig y rheini nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol gan y sinema prif-ffrwd), ac sydd â chynlluniau cryf eisoes wedi eu datblygu ar gyfer cyrraedd y cynulleidfaoedd hynny. Mae gweithredu’n gynhwysol (tu ôl i’r camera, ar sgrîn, ac yng nghyswllt cynulleidfaoedd) wrth wraidd popeth ‘rydym yn ei wneud. Mae ein hymrwymiad at weithredu’n gynhwysol yn cael ei arwain gan y ffaith ein bod yn gweithio yn, ac ar gyfer Cymru, ac mae ein llechen eang o ffilmiau nodwedd yn cynnwys ffilmiau sydd â deunydd diwylliannol Cymreig yn perthyn iddynt, ffilmiau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal â chyd-gynyrchiadau rhyngwladol.

Attachments:
Download this file (Production Guidelines 2018 CYM.pdf)Canllawiau Arian Cynhyrchu 2018[ ]644 kB

darllen mwyCynhyrchu

Datblygu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi datblygu prosiectau ffilmiau nodwedd o gyfnod y driniaeth hyd at y cyfnod cyn cynhyrchu.

Mae timoedd gwneud ffilm sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

Y dyddiadau cau ar gyfer Ceisiadau Datblygu yw 30 Ebrill a 30 Hydref (17:00hrs) bob blwyddyn.  

darllen mwyDatblygu