Cartref

Gwneud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymorth i Gwmniau

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i gefnogi doniau yng Nghymru a chyfrannu at seilwaith ffilm brodorol ffyniannus ac amrywiol ledled Cymru. Rydym felly yn cynnig ail gylch o’n rhaglen Cymorth i Gwmnïau ar gyfer cwmnïau cynhyrchu a/neu ddosbarthu addawol sy’n seiliedig yng Nghymru, i’w cynorthwyo i arloesi ymhellach, gwella eu cyrhaeddiad at gynulleidfaoedd a’u galluogi i dyfu.

Bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig hyd at gyfanswm o £275,000 o gyllid loteri drwy raglen Cymorth i Gwmnïau, wedi’I ddyfarnu ar sail de minimis. Caiff y cyllid ei ddosbarthu drwy ddau lwybr:

  • Galwad agored am ymgeiswyr sy’n cyrraedd y meini prawf sydd wedi’u gosod yn y canllawiau. Mae’r alwad bellach yn agored a dyddiad cau ymgeisio yw: 07fed Hydref 2015.
  • Drwy wahoddiad. Gallai cwmnïau cymwys gael eu gwahodd i ymgeisio gan Ffilm Cymru Wales ar sail dreigl drwy gydol y flwyddyn, wrth i gyfle penodol godi i ddatblygu arloesedd, cyrhaeddiad at gynulleidfa a photensial twf cwmnïau, gan alluogi ffordd gyflym, hyblyg ac iterus i ddatblygu cwmnïau.

 

Magnifier

Magnifier – Gwneud y mwyaf o syniadau da

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymroddedig i helpu’r rhai rydym yn eu hariannu ac yn gweithio gyda nhw i wneud y mwyaf o’u syniadau da.  Dyna pam ein bod wedi lansio cynllun newydd a systematig – Magnifier.

darllen mwyMagnifier

BFI NET WORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NET.WORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

darllen mwyBFI NET WORK

Cynhyrchu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw darparu cyfleoedd newydd i wneuthurwyr ffilm Cymreig (sy’n enedigol a/neu sy’n byw yng Nghymru) i gynhyrchu eu ffilmiau, gan ehangu amrediad a nifer y ffilmiau sy’n cael eu gwneud. Rhoddir pwyslais arbennig ar gefnogi cynhyrchwyr, awduron, awdur-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr Cymreig, ond ble nad yw’r dalent sy’n arwain y prosiect yn dod o Gymru, efallai y gellir darparu budd ychwanegol drwy gyd-gynhyrchu neu thrwy gyfleoedd mentora a gynigir i ddarpar awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau.

darllen mwyCynhyrchu

Datblygu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw adnabod a meithrin gwneuthurwyr ffilm o Gymru - yn enwedig cynhyrchwyr, awduron a chyfarwyddwyr drwy eu cefnogi a’u hannog i ddatblygu eu gwaith a’u huchelgais. ‘Rydym hefyd yn awyddus i annog ffilmiau sydd â chynnwys diwylliannol Cymreig, sy’n adlewyrchu Cymru a’r bywyd Cymreig, fel rhan o’n portffolio.

darllen mwyDatblygu