Cartref

Arian

Mae arddangoswyr yn profi heriau sylweddol o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Mae modd i sinemâu, canolfannau’r celfyddydau cymysg, gwyliau ffilm a darparwyr cymunedol gael mynediad i gronfa cydnerthedd Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) y BFI drwy Ganolfan Ffilm Cymru nawr.  Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 6pm ar ddydd Mercher 6 Mai 2020.

Mae Ffilm Cymru yn addasu arian Mynediad Cynulleidfa 2020-21 fel ei fod yn ategu cymorth y BFI.  Bydd y ceisiadau yn agor fis Mai.  Yn y cyfamser rydym yn

Cyflymu taliadau i leoliadau sy’n cael eu hariannu drwy gronfa Mynediad Cynulleidfa 2012-20 Ffilm Cymru er mwyn diwallu eu hanghenion uniongyrchol;

Blaendalu arian i wyliau ffilm a darparwyr untro/cymunedol a ariannwyd yn 2019-20 yn erbyn unrhyw gostau yr aethpwyd iddynt, p’un a oedd modd bwrw ymlaen â’r dangosiadau a’r digwyddiadau fel a fwriadwyd neu beidio;

Darparu gofodau ar-lein i arddangoswyr i gysylltu, cydweithio, rhannu pryderon ac archwilio ffyrdd newydd o weithio;

Rhannu enghreifftiau o ymatebion ac adnoddau arloesol i gynnal cyswllt â’r sector a chynulleidfaoedd.

 

MYNEDIAD I GYNULLEIDFAOEDD

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant ffilm bywiog a nwyfus drwy gynyddu mynediad i, ac ymestyn yr amrywiaeth o ffilmiau sydd ar gael, i bob cynulleidfa ledled Cymru, gan gynnwys y ffilmiau hynny sy’n arbennig o berthnasol i Gymru.

Ffrwyth adolygiad strategol a gynhaliodd Ffilm Cymru yn 2015/2016 yw’r canllawiau sy’n dilyn ac maen nhw hefyd yn talu sylw i ddata a gasglwyd oddi wrth gleientiaid a ariannwyd, ymchwil ehangach yn y DU ac ymatebion i arolygon.

Mae’r ddogfen hon yn egluro ein nodau a’n blaenoriaethau ariannu ar gyfer ‘Cronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd” Ffilm Cymru Wales; ei diben yw helpu sefydliadau sy’n dymuno gwella amrywiaeth, argaeledd a chyrhaeddiad y ddarpariaeth annibynnol o ffilmiau i bobl Cymru.

O fis Ebrill 2017 bydd y Gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd ar agor i bob man/lleoliad arddangos, gŵyl ac unrhyw sefydliad arall yng Nghymru sydd am ddarparu gwasanaeth ffilm i roi cyfle i gynulleidfaoedd Cymru ddod at ei gilydd i wylio ffilmiau.

Ein hamcanion yw cynnig arian ar gyfer portffolio cytbwys sy’n cefnogi cytundebau ariannu yn y tymor hirach i gleientiaid sy’n bwriadu dangos ffilmiau annibynnol flwyddyn ar ôl blwyddyn sy’n cyd-fynd â’n hegwyddorion ariannu, yn ogystal ag ariannu i arbrofi syniadau ac i ymateb i gyfleoedd pan a phryd y bydd y rhain yn ymddangos, gan annog modelau newydd o fusnes a dargyfeirio ffrydiau incwm.

Yn benodol, rydym yn awyddus i gefnogi gwella’r ddarpariaeth yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle mae’n dal yn brin, o ran mynediad at sgriniau sy’n dangos cynnwys ffilm annibynnol ac i gyrraedd rhagor o aelodau’r cyhoedd sy’n cael eu tan gynrychioli mewn cynulleidfaoedd ffilmiau annibynnol mewn mannau cymdeithasol – gan gynnwys, er enghraifft, cyrraedd cymunedau De a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl ag anableddau, oedolion ifanc a phlant.

Mae’r gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd yn cynnwys arian loteri Cyngor Celfyddydau Cymru ac arian Cymorth Grant y Sefydliad Ffilm Prydain.

DYDDIADAU CAU:

  • Dydd Gwener 24ain o Fai 2019 – 5pm
  • Dydd Gwener y 18fed o Hydref 2019 – 5pm

A byddwch mor garedig â sicrhau eich bod wedi darllen Canllawiau Mynediad i Gynulleidfaoedd yn llawn ac wedi trafod eich prosiect gydag aelod o’r tîm cyn cwblhau’r ffurflen gais. Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen gais, gyrrwch hi’n uniongyrchol ar e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Noder os gwelwch yn dda:  A wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod yn lawrlwytho a chadw'r atodiadau cyn cwblhau’r cais.