Cartref

Arian

MYNEDIAD I GYNULLEIDFAOEDD

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant ffilm bywiog a nwyfus drwy gynyddu mynediad i, ac ymestyn yr amrywiaeth o ffilmiau sydd ar gael, i bob cynulleidfa ledled Cymru, gan gynnwys y ffilmiau hynny sy’n arbennig o berthnasol i Gymru.

Ffrwyth adolygiad strategol a gynhaliodd Ffilm Cymru yn 2015/2016 yw’r canllawiau sy’n dilyn ac maen nhw hefyd yn talu sylw i ddata a gasglwyd oddi wrth gleientiaid a ariannwyd, ymchwil ehangach yn y DU ac ymatebion i arolygon.

Mae’r ddogfen hon yn egluro ein nodau a’n blaenoriaethau ariannu ar gyfer ‘Cronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd” Ffilm Cymru Wales; ei diben yw helpu sefydliadau sy’n dymuno gwella amrywiaeth, argaeledd a chyrhaeddiad y ddarpariaeth annibynnol o ffilmiau i bobl Cymru.

O fis Ebrill 2017 bydd y Gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd ar agor i bob man/lleoliad arddangos, gŵyl ac unrhyw sefydliad arall yng Nghymru sydd am ddarparu gwasanaeth ffilm i roi cyfle i gynulleidfaoedd Cymru ddod at ei gilydd i wylio ffilmiau.

Ein hamcanion yw cynnig arian ar gyfer portffolio cytbwys sy’n cefnogi cytundebau ariannu yn y tymor hirach i gleientiaid sy’n bwriadu dangos ffilmiau annibynnol flwyddyn ar ôl blwyddyn sy’n cyd-fynd â’n hegwyddorion ariannu, yn ogystal ag ariannu i arbrofi syniadau ac i ymateb i gyfleoedd pan a phryd y bydd y rhain yn ymddangos, gan annog modelau newydd o fusnes a dargyfeirio ffrydiau incwm.

Yn benodol, rydym yn awyddus i gefnogi gwella’r ddarpariaeth yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle mae’n dal yn brin, o ran mynediad at sgriniau sy’n dangos cynnwys ffilm annibynnol ac i gyrraedd rhagor o aelodau’r cyhoedd sy’n cael eu tan gynrychioli mewn cynulleidfaoedd ffilmiau annibynnol mewn mannau cymdeithasol – gan gynnwys, er enghraifft, cyrraedd cymunedau De a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl ag anableddau, oedolion ifanc a phlant.

Mae’r gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd yn cynnwys arian loteri Cyngor Celfyddydau Cymru ac arian Cymorth Grant y Sefydliad Ffilm Prydain.

 

D Y D D I A A D  C A U:
  • 13 Gorffennauf 2018, 5y.h (Rownd 1)
  • 16 Tachwedd 2018, 5y.h (Rownd 2)

     

 

NODWCH: Os gwelwch yn dda lawrlwytho a arbed yr atodiadau ar eich cyfrifiadur cyn cwblhau eich cais.