Cartref

Dysgu

Mae ffilm yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn dysgu, yn herio’r rhai mwyaf dawnus, ac yn cynnwys y rheini sy’n anodd eu cyrraedd neu’r rheini sydd wedi ymddieithrio. Mae gwaith ymchwil cenedlaethol yn dangos manteision defnyddio ffilm ar draws y cwricwlwm, ac felly hefyd mewn cyd-destunau dysgu anffurfiol. Mae gwylio ffilm, dysgu amdani, ei deall ac yna gwneud ffilm, yn ysbrydoli pobl o bob oed. Mae’n cynyddu ymwybyddiaeth ddiwylliannol a chymdeithasol, gan ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y mae modd eu trosglwyddo mewn oes lle rhoddir pwys ar gyfryngau digidol.

Bydd Ffilm Cymru Wales yn cefnogi prosiectau ym maes addysg ffilm a’r cyfryngau sy’n hybu dysgu ac ymgysylltu ar gyfer plant a phobl ifanc 5–19 oed hyd at ddysgu gydol oes parhaus ac addysg oedolion. Byddwn yn cefnogi prosiectau sy’n mabwysiadu agwedd greadigol at annog pobl ifanc i gymryd diddordeb brwd mewn dysgu, yn enwedig mewn pynciau fel sgiliau llythrennedd a chyfathrebu, ac ar draws fframwaith y cwricwlwm hefyd. Byddwn yn hybu prosiectau sy’n gweithio tuag at gau’r bwlch cyrhaeddiad, yn enwedig mewn ardaloedd lle ceir tlodi diwylliannol neu ynysu cymdeithasol a lle nad oes llawer o gyfleoedd ar gyfer ymwneud â diwylliant.

Gweithgareddau addysgol craidd yr Ffilm Cymru Wales yw cefnogi a hwyluso prosiectau sy’n datblygu sgiliau’n ymwneud â gwylio ffilmiau, eu deall, a dysgu amdanynt. Yn sgil hyn, y gobaith yw y bydd modd i bobl fynd ati i ddefnyddio’r sgiliau mewn ffordd ymarferol wrth greu neu gynhyrchu cynnwys i ddefnyddwyr ar wahanol lwyfannau, gan gynnwys llwyfannau digidol.

Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn cefnogi prosiectau sy’n canolbwyntio’n benodol ar ardaloedd yr ystyrir eu bod yn wynebu tlodi diwylliannol, y rheini sydd wedi’u hynysu yng nghefn gwlad, a’r rheini y mae angen adfywiad cymdeithasol ac economaidd arnynt ac sy’n brin o gyfleoedd neu gyfleusterau diwylliannol.