Cartref

FAQs

Allwch chi roi cyngor i mi ar sut i gychwyn yn y diwydiant ffilm?
Mae nifer o sefydliadau ar gael sy'n cynnig hyfforddiant a chyngor ar gyfer cychwyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys Creative Skillset, Skillset Media Academy Wales a Cyfle. Sefydliadau eraill allai fod o gymorth i chi gael cyfle gyda phrofiad gwaith yw It's My Shout a Comisiwn Sgrîn Cymru. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer unrhyw gyfleoedd lleol. Mae nifer o gyrsiau hyfforddi'n cael eu hysbysebu ar ein gwefan ar y dudalen Hyfforddiant.

Allwch chi argymell awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd ar gyfer fy mhrosiect?
Y lle gorau i chwilio am awdur, gyfarwyddwr neu gynhyrchydd sy'n gweithio o Gymru fyddai cronfa ddata Comisiwn Sgrîn Cymru. Mae gan Creative England gronfa ddata criw a thalent ar gyfer y DU gyfan, ac mae IMDB hefyd yn arf defnyddiol ar gyfer darganfod y dalent fyddai'n addas ar gyfer eich prosiect chi.


Allwch chi fy nghynrychioli neu fy helpu i gael gafael ar asiant?
Na, nid yw Ffilm Cymru Wales yn gweithredu fel asiant ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr na chynhyrchwyr, ac ni allwn eich helpu i ddod o hyd i rywun i'ch cynrychioli. Mae gan Rwydwaith Ffilm y BBC ganllawiau ar gyfer cael gafael ar asiant.


Alla'i gofrestru fel actor?
Na, nid yw Ffilm Cymru Wales yn gweithredu fel asiant ar gyfer actorion, ac ni allwn eich helpu i gael gafael ar unrhyw un i'ch cynrychioli. Mae The Knowledge a Spotlight yn adnoddau defnyddiol ar gyfer hyn.


Alla'i gofrestru fy eiddo fel lleoliad ar gyfer ffilm?
Gallwch gofrestru eich lleoliad gyda Comisiwn Sgrîn Cymru ar 03000 615634 neu ar-lein.

Allwch chi helpu gyda lleoliadau/criwio?
Gall Comisiwn Sgrîn Cymru helpu gyda'ch holl anghenion sy'n ymwneud â lleoliadau a chriwio. Gallwch gysylltu â nhw ar 03000 615634 neu ar-lein.

Datblygu & Chynhyrchu

'Rwyf wedi ysgrifennu sgript/triniaeth/nofel - alla'i ei gyrru atoch ar gyfer derbyn adborth?
Gan ein bod yn derbyn cynifer o ymholiadau a cheisiadau am arian, ni allwn dderbyn sgriptiau, triniaethau na nofelau nad ydym wedi gofyn amdanynt ar gyfer rhoi adborth. Mae ein tîm yn darllen deunydd creadigol sy'n uniongyrchol gysylltiedig â cheisiadau am arian.

Os ydych yn ystyried gwneud cais am arian Datblygu neu Gynhyrchu darllenwch ein canllawiau. Wedyn, os ydych am ofyn unrhyw gwestiwn arall cysylltwch â'n Cynorthwy-ydd Datblygu & Chynhyrchu Katherine Pither (Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. ),


Nid wyf yn Gymro/Gymraes ond mae fy ffilm wedi ei lleoli yng Nghymru, felly a yw'n gymwys ar gyfer ei hariannu?
Nid oes yn rhaid i chi fod yn Gymro/Gymraes i fod yn gymwys i dderbyn nawdd gennym, fodd bynnag, mae'n rhaid ei bod yn bosib i'ch prosiect fod yn gymwys fel prosiect Prydeinig, a 'rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n cynnig manteision cryf ac amlwg i'r sector ffilm yng Nghymru. Ar hyn o bryd ein prif flaenoriaeth yw cefnogi talent Gymreig, yn enwedig awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a chwmnïau cynhyrchu. Mae prosiectau sydd, fel arall, yn cynnig manteision cryf i Gymru e.e. cynnwys diwylliannol amlwg Gymreig; ffilm sydd wedi ei lleoli, a/neu ei hôl-gynhyrchu yng Nghymru; y defnydd o gast a chriw Cymreig, oll yn ffyrdd posib o gryfhau unrhyw gais.

Ni fydd pob prosiect cymwys yn derbyn arian. Rhaid cystadlu am y nawdd sydd ar gael, a byddwn yn ystyried ansawdd y prosiect i'r eithaf, e.e. galluoedd y tîm fydd yn gwneud y ffilm; dichonoldeb y gyllideb, y cynlluniau ariannol, marchnata/dosbarthu. Darllenwch ein canllawiau am ragor o wybodaeth.

Oes raid i mi leoli neu saethu fy ffilm yng Nghymru?
Na. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar ble y gellir lleoli neu saethu unrhyw brosiect, cyhyd â bod y prosiect hwnnw'n cynnig hyblygrwydd i dalent o Gymru (awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr) i archwilio straeon rhyngwladol, ac i archwilio cysylltiadau busnes rhyngwladol, gan wella'r mynediad at y posibilrwydd o sicrhau cyllid o ffynonhellau eraill. Fodd bynnag, os nad oes sylfaen Gymreig gref gan y prosiect, byddai'n rhaid arddangos manteision Cymreig amlwg mewn ffyrdd eraill e.e. cyfrannu at, ac arddangos diwylliant Cymru; cynnig manteision economaidd drwy swyddi a gwariant yng Nghymru.

A yw eich arian yn ad-daladwy?
Mae ein arian datblygu yn ad-daladwy ar ddiwrnod cyntaf y prif waith ffotograffiaeth yn ogystal â phremiwm o 50%, fyddai'n cael ei dynnu o'r gyllideb gynhyrchu. Yn ychwanegol at hyn mae canran nominal o'r elw net yn daladwy, yn gymesur i'r arian a roddwyd. Os nad yw'r ffilm yn symud yn ei blaen at gael ei chynhyrchu, nid yw'n ofynnol i'r arian gael ei dalu yn ôl.

Ydych chi'n ariannu ffilmiau dogfen a gwaith animeiddio?
Ydym, cyhyd â bod gan eich prosiect botensial yn y farchnad theatrig (sinema), sy'n un o ofynion y lotyri.

'Rwy'n fyfyriwr - ga'i wneud cais am arian?
Cewch, ar gyfer ffilmiau nodwedd unigol nad ydynt yn rhan o'ch cwrs, nag yn gysylltiedig â'ch sefydliad academaidd mewn unrhyw fodd, ac os ydych yn 18 oed neu fwy. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i'r prosiect fod yn hyfyw, gan gynnwys argaeledd y gwneuthurwyr ffilm ar gyfer cwblhau'r prosiect mewn cyfnod rhesymol, ac yn unol â disgwyliadau a safonau'r diwydiant.

Alla'i wneud cais am arian datblygu fel awdur ar fy mhen fy hun, heb gyfarwyddwr na chynhyrchydd ynghlwm â'r prosiect?
Gallwch, cyhyd ag y mai chi sy'n berchen ar hawliau'r prosiect. 'Rydym yn barod i ystyried ceisiadau gan awduron beth bynnag fo'u profiad, ond bydd angen i ni weld enghraifft o'ch gwaith ysgrifenedig (gorau oll os fyddai'r enghraifft o hyd nodwedd, ond o leiaf 60 munud os mai enghraifft o sgript deledu sydd gennych) sy'n dangos yn glir y gallu i fynd i'r afael â sgript ffilm o lawn hyd.

Ydych chi'n ariannu ffilmiau byrion?
O dro i dro mae'n bosib y byddwn yn cynnal cynllun ffilmiau byrion, neu fenter arall sy'n ymwneud â'r ffurf fer. Byddwn yn hysbysebu hyn ar ein gwefan. Byddwn hefyd yn ystyried cefnogi ffilmiau byrion unigol, neu gynnwys peilot, er mwyn cefnogi hybu a datblygu prosiectau o hyd nodwedd ar ein llechen, sydd wedi eu cynnig ar gyfer arian datblygu neu gynhyrchu.

Faint o geisiadau am arian datblygu ydych chi'n eu derbyn bob blwyddyn, a sawl prosiect fyddwch chi'n eu hariannu?
'Rydym yn derbyn dros 100 o geisiadau ffurfiol bob blwyddyn, ond 10-12 prosiect yn unig mae posib i ni eu hariannu. Gellir gyrru ceisiadau ffurfiol am nawdd unrhyw bryd, ac mae'r panel yn ceisio rhoi sylw i bob prosiect o fewn 8 wythnos o'u derbyn.

Sut mae gwneud cais am arian?
'Rydym yn argymell i chi ddarllen y canllawiau cynhyrchu sydd ar ein gwefan. Yna cysylltwch â'n Swyddog Cynhyrchu ar Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. er mwyn trafod y posibilrwydd o yrru eich cais atom.

 

Arddangos & Addysg


'Rwyf am yrru fy ffilm fer i wyliau/lleoliadau ond heb syniad ble i gychwyn.
Ar hyn o bryd mae'r Asiantaeth Ffilm yn noddi amrywiaeth o wyliau yng Nghymru, nifer ohonynt yn derbyn ceisiadau gan ffilmiau byrion. Edrychwch ar wefannau'r gwyliau eu hunain am y canllawiau.

Mae nifer o wyliau gwych eraill y gallwch gael golwg arnynt. Hefyd mae'r Cyngor Prydeinig yn cynnig cyngor ar ffilmiau byrion, gan gynnwys sut y gallwch ddosbarthu'r ffilm eich hun.

At ba wyliau alla'i yrru fy ffilm?
Dyma restr o'r gwyliau 'rydym yn eu noddi ar hyn o bryd:

 • Abertoir International Horror Festival
 • Hay Festival of British Film
 • Iris Prize Film Festival 
 • Mini Film Festival 
 • The Wales Film Festival Youth Network 
 • Wales African Film Festival 
 • Wales One World Film Festival

Mae nifer o wyliau ffilm rhagorol eraill ar gael. Dyma rai enghreifftiau:

 • Gŵyl Ffilm Flatpack
 • Gŵyl Ffilm Ryngwladol Leeds
 • Gŵyl Encounters
 • Gŵyl Ffilm Llundain y BFI
 • Gŵyl Ffilm y BFI Llundain i Lesbiaid a Hoywon
 • Gŵyl Ffilm Caeredin
 • Birds Eye View
 • Gŵyl Ffilm Discovery
 • Gŵyl Ffilm Caergrawnt
 • Dinbych Gŵyl Ganol Haf
 • Ffilmic


'Rwy'n dymuno cyfweld rhywun sy'n gwybod am y diwydiant ffilm Cymreig - allwch chi helpu?
Dylid cyfeirio pob cwestiwn sy'n berthnasol i'r wasg, y cyfryngau a chyfweliadau at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .


'Rwy'n chwilio am ffilmiau Cymreig ar gyfer gŵyl/digwyddiad/dangosiad - allwch chi helpu?
Gall Comisiwn Sgrîn Cymru roi gwybodaeth i chi am ffilmiau eraill sydd wedi eu gwneud yng Nghymru, ac mae Archif Sgrîn a Sain Cenedlaethol Cymru yn gwybod am y ffilmiau treftadaeth posib y gellir eu dangos.

A fydd yr Asiantaeth Ffilm yn ariannu dangosiad/digwyddiad unigol sy'n berthnasol i fy ffilm?
Nid allwn ariannu dangosiadau na digwyddiadau unigol, ond 'rydym yn fwy na bodlon cynnig cyngor neu gefnogaeth. Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Mae Tîm Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru yn cynnig amrediad o nawdd sy'n cynnwys cefnogaeth i ddigwyddiadau, i ddechrau busnes, i ymchwilio ac i ddatblygu. Os am ragor o wybodaeth mae llinell gymorth fusnes arbennig ar gael 03000603000, neu gallwch yrru e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .


A fyddai'n bosib i'r Asiantaeth Ffilm gynnig cefnogaeth cyfalaf ar gyfer prynu offer?
Mewn rhai achosion gallwn gynnig symiau bychan o gyfalaf ar gyfer prynu offer fel rhan o gais y prosiect, ond nid ydym yn gallu darparu nawdd ar gyfer offer taflunio/gwneud ffilm. 'Rydym yn awgrymu y dylech gysylltu â'ch cyngor lleol i weld pa gynlluniau ariannu sydd ganddynt, ac i edrych ar y sefydliadau ac ymddiriedolaethau amrywiol sydd ynghlwm â'r loteri. Edrychwch hefyd ar Strategaeth Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru.

Oes angen trwydded arnaf i ddangos ffilm yn gyhoeddus i gynulleidfa?
Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, hyd yn oed os ydych yn dangos ffilm i gynulleidfa yn rhad ac am ddim, efallai bydd yn rhaid i chi brynu trwydded. Darllenwch y dudalen Filmbank - y dudalen ar drwyddedau - neu gallwch gysylltu ag adran drwyddedau eich cyngor lleol.

'Rwyf newydd symud i'r ardal ac yn gweithio ar fy liwt fy hun yn y maes addysg/arddangos. Sut alla'i gael gwybodaeth am unrhyw gyfleoedd o ran swyddi a rhwydweithio?
Mae'r Ffilm Cymru Wales yn gweithio gyda nifer o rwydweithiau gan gynnwys Grŵp Arddangos Ffilmiau Arbenigol Cymru, y Rhwydwaith Gwyliau Ffilm a'r Rhwydwaith Addysg Ffilm. Os ydych yn gweithio yn y maes addysg, 'rydym yn eich annog i gofrestru eich proffil ar Gronfa Ddata Addysg Ffilm yr Asiantaeth ble gallwch rannu unrhyw wybodaeth am eich gwaith, gallwch gael mynediad am ddim at adnoddau addysg, a gallwch ddarganfod rhagor am ymarferwyr eraill a'u gwaith.


All yr Asiantaeth Ffilm ein helpu i hybu ein digwyddiad?
Os yw eich digwyddiad yn berthnasol i'r gwaith 'rydym yn ei wneud yma, gallwn eich helpu i'w hybu drwy ein rhwydweithiau ac ar-lein. Gyrrwch eich datganiad i'r wasg, neu unrhyw wybodaeth berthnasol, yn ogystal âlluniau/delweddau at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. ac fe wnawn ein gorau i'ch helpu.

'Rwy'n athro/athrawes sy'n ceisio sefydlu FILMCLUB. Beth ddylwn ei wneud?
Mae'r Asiantaeth yn gweithio gyda'r elusen Into Film Cymru er mwyn sefydlu cynllun ar ôl oriau ysgol yng Nghymru. Gallwch gofrestru eich diddordeb yma.

All yr Asiantaeth Ffilm gynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr?
Na, nid yw ein harian ar gael ar gyfer bwrsariaethau.