Cartref

Bwrdd

Yr Athro Ruth McElroy

Cadeirydd

Mae Ruth McElroy yn ymuno â Ffilm Cymru fel Cadeirydd gan gynnig ei phrofiad a’i harbenigedd fel Pennaeth Ymchwil Cyfadran ac Athro’r Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, a chyd-gyfarwyddwr Canolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, ac aelod o grŵp Polisi’r Cyfryngau yn y Sefydliad Materion Cymreig. Mae McElroy hefyd yn Gyd-gyfarwyddwr y Clwstwr Creadigol, un o naw o bartneriaethau ymchwil a datblygu ym Mhrydain a ariennir drwy Economi Creadigol yr AHRC, ac mae’n arwain ar elfen Arloesi Sgrin y bartneriaeth newydd gyffrous hon yng Nghaerdydd.

Dechreuodd Ruth ar ei gyrfa academaidd drwy astudio ar gyfer PhD ac addysgu fel cynorthwyydd graddedig ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn y Sefydliad er Astudiaethau Menywod. Ers hynny ymgymerodd â swyddi academaidd mewn pum prifysgol ym Mhrydain a bu’n gweithio fel arholwr allanol mewn sawl prifysgol arall. Bu’n chwarae rôl ganolog wrth arwain ar gyflwyniadau Ymarferion Asesu Ymchwil 2008 a 2014, a chafodd y fraint o arwain sawl cwrs gradd ac ôl-radd. Bu Ruth yn arholi ymgeiswyr doethurol yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn goruchwylio myfyrwyr ymchwil, hyd at gwblhau’u gradd, a aeth yn eu blaenau i ddatblygu eu gyrfaoedd academaidd eu hunain.
 

 

 

 

John Giwa-Amu

Mae John newydd gyd-gynhyrchu The Silent Storm, sydd â Damian Lewis (Homeland) ac Andrea Riseborough (Resistance, Oblivion) yn serennu ynddi, gyda Neon Films, Eon Films Barbara Broccoli, New Sparta, The British Film Company a Ffilm Cymru Wales. Dewiswyd The Silent Storm i gael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain BFI. Rhyddhawyd y ffilm gyffro ffuglen wyddonol The Machine, sydd â Toby Stephens (Die Another Day, Black Sails), Caity Lotz (The Pact, Arrow) a Denis Lawson (Star Wars) yn serennu ynddi, mewn sinemâu ym mis Mawrth 2014 gan gyrraedd rhif dau yn siartiau iTunes Prydain. Mae cwmni John, Red and Black Films, yn parhau i ddatblygu ac ariannu llechen gysyniadol sy’n rhoi cryn bwys ar genre. Mae John yn aelod o Grŵp Polisi Ffilm Pact, yn gweithio gyda BBC Cymru i fentora cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd, ac yn ddarlithydd gwadd gyda’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol a Phrifysgol Cymru.
 

 

 

 

 

 

Bronwen Lloyd

A hithau wedi ymddeol yn ddiweddar ac yn ffan ffilmiau ers amser maith, mae Bron yn cynnig profiad sylweddol fel cyn Bennaeth Adfywio cyflenwr tai cymdeithasol Charter Housing (Pobl bellach). Am 30 mlynedd, bu Bron yn gweithio gyda phobl a chymunedau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy brosiectau arloesol sy’n hybu cydraddoldeb a dinasyddiaeth, ac yn cynyddu gweithgarwch economaidd a rhwydweithiau cymdeithasol. Mae’n teimlo’n angerddol am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb (gan arwain ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar ran Grŵp Pobl a chyflawni Nod Ansawdd y Ganolfan Amrywiaeth Genedlaethol) ac yn benodol effaith hynny ar fenywod (gan arwain ar fenter lwyddiannus ‘Rhydd o Ofn’ Landlordiaid Cymdeithasol Gwent i wella eu hymateb i drais domestig).

Yn anfwriadol y daeth Bron i weithio ym maes Tai, fel aelod o Fwrdd ei chymdeithas tai lleol (dylunydd ydyw o ran hyfforddiant). Mae wedi gweithio yn y rhan fwyaf o agweddau ar dai gan gynnwys digartrefedd, rheoli tai, adfywio, polisi a strategaeth a hynny ar lefel awdurdod lleol a chymdeithasau tai. Bu’n gwasanaethu ar Fyrddau sawl Cymdeithas Tai, mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol, ac roedd yn rhan o sefydlu rhai o’r rhain gan gynnwys SCDC Moneyline Cymru, Undeb Credyd Casnewydd a Chymdeithas Pentref Loftus – menter gydweithredol tai gyntaf Casnewydd. Mae’n un o sylfaenwyr ac aelod o Fwrdd SHARE, menter gymdeithasol a chanolfan adnoddau cymunedol sy’n cael ei harwain gan y gymuned.
 

 

 

Anwen Griffiths

Mae Anwen Griffiths yn Bartner yn Lee & Thompson, wedi iddi fod yn bennaeth materion cyfreithiol a busnes BFI yn dilyn ei hamser yn Sheridans. Am dros 10 mlynedd, bu Anwen yn gweithio ym maes datblygu a chynhyrchu i gwmnïau ffilm a theledu annibynnol gan gynnwys Potboiler Productions, Ecosse a Cowboy Films, cyn cymhwyso’n gyfreithiwr bancio i weithredu ar ran stiwdios, tai ecwiti preifat a sefydliadau cyllido eraill.

Mae’n arbenigo ym maes cynhyrchu, cyllido a dosbarthu ffilmiau nodwedd a rhaglenni teledu, gan ddefnyddio ei gwybodaeth uniongyrchol am gynhyrchu a’i chefndir ym myd bancio a chyllido’r cyfryngau i ddarparu gwasanaeth amlddisgyblaethol i wneuthurwyr ffilm a buddsoddwyr.
 

 

 

 

 

 

Lia Kelly

Bu Lia Kelly yn dilyn Astudiaethau Diwylliannol ac Astudiaethau Ffilm yng Nghaerfaddon, lle bu’n cynnal gwyliau a dangosiadau ffilm micro, yn ogystal â datblygu ei sgiliau theori ffilm i ategu ei hangerdd am ffilmiau. Ar ôl graddio, bu Lia’n gweithio mewn asiantaethau digidol, yn cynhyrchu ymgyrchoedd marchnata, cyfryngau feirysol a chyfryngau digidol creadigol am saith mlynedd.

Fel Rheolwr y Cyfryngau Cymdeithasol i Confused.com, mae Lia yn dwyn ymgyrchoedd creadigol i sylw cynulleidfaoedd mawr, yn datblygu syniadau ac yn comisiynu darnau byr digidol, fideos cymdeithasol a chyfryngau masnachol arbrofol. Yn ei rôl, mae Lia hefyd yn gyfrifol am drafod gyda phartneriaid teledu darlledu ac ymchwilio i gynulleidfaoedd. Yn Ne Korea a’r Almaen y magwyd Lia, ac mae ei chariad at ffilmiau o’r ddwy wlad wedi helpu i roi iddi fydolwg diwylliannol rhyngwladol y mae’n ei gymhwyso at bopeth y mae’n gweithio arno. Cwympodd Lia mewn cariad â Chymru a symudodd yma yn 2012.

 

 

 

 

 

Christina Macaulay

Bu Christina Macaulay yn Olygydd Comisiynu i raglenni Saesneg BBC Cymru ers 2012, ac am flynyddoedd cyn hynny bu’n Gynhyrchydd Gweithredol yn gweithio ar allbwn Ffeithiol i BBC Cymru. Mae’n comisiynu amrywiaeth o raglenni ar draws y celfyddydau, hanes, coginio, dogfen, chwaraeon, cefn gwlad a dogfen arsylwadol. Mae ei chomisiynau diweddaraf yn cynnwys Richard and Jaco Take on the World; The Prince and the Bomber; Critical; The Crash Detectives; Weatherman Walking; Gareth Thomas v Homophobia - The Legacy; Sam and Shauna’s Big Cook-Out; Eric Jones: The Last Climb; Young Welsh and Pretty Religious; Iolo Saving the Land of the Wild; Our Lives;  Cardiff Singer of the World; Iolo’s Streetlife a’r ffilmiau dogfen nodwedd Dark Son: The Hunt for a Serial Killer a My Grandfather the Spy? Caiff ei chynnyrch ei ddangos ar holl sianeli rhwydwaith y BBC yn ogystal â BBC Cymru.

Mae wastad wedi bod yn eirioli o blaid talent newydd a bu’n gyfrifol am gynllun Its My Shout  ar ran BBC Cymru hyd at 2019.

Dechreuodd Christina ar ei gyrfa yn gweithio ar raglenni gwleidyddiaeth i Scottish Television ac wedyn materion cyfoes i BBC Scotland. Symudodd wedyn i faes teledu’r celfyddydau a chyfle i sefydlu rhaglen deledu yn y celfyddydau i Gymru (The Slate) yn ôl ym 1993 ddaeth â hi i Gaerdydd. Y mae hefyd wedi gweithio i Channel 4 fel Dirprwy Olygydd Comisiynu’r Cenhedloedd a’r Rhanbarthau.

Yn ei hamser hamdden mae’n canu mewn côr (Welsh Camerata) ac yn mwynhau chwarae tennis a theithio i gymaint o ynysoedd yr Alban â phosib. Mae ganddi ddau blentyn sydd ill dau’n rhugl yn y Gymraeg ac mae hithau’n dysgu Cymraeg hefyd.

 

Edward Fletcher

Gan gychwyn ym maes rheoli sinema yn David Lean Cinema, Croydon a Cambridge Arts Cinema, aeth Edward yn ei flaen i ddilyn 20 mlynedd o yrfa ym maes dosbarthu ffilm gan redeg cangen ddosbarthu.

Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes, Prosiectau ICA, cyn cydsefydlu cwmni dosbarthu annibynnol Soda Pictures yn 2002. Roedd y prif ffilmiau a ryddhawyd yn cynnwys Toni Erdmann, Paterson a Wadjda. Roedd Soda Pictures yn un o aelodau sylfaenol cynllun Sinematig a lansiwyd gan Ffilm Cymru, a bu’n gwasanaethu fel Cynhyrchydd Gweithredol ar draws cynyrchiadau gan gynnwys Y Llyfrgell, The Lighthouse a Just Jim. Mae teitlau eraill o Gymru y bu’n eu dosbarthu yn cynnwys The Gospel of Us, Summer Scars, Separado! ac American Interior.

Prynwyd Soda gan grŵp cyfryngau o Canada, Thunderbird Entertainment, yn 2014 ac wedi ail-lansio yn 2017 fel Thunderbird Releasing, mae’r ffilmiau a ddosbarthwyd y llynedd yn cynnwys enillydd Palme D’oR Shoplifters, The Kindergarten Teacher sydd â Maggie Gyllenhaal yn serennu ynddi, a High Life gan Claire Denis. Camodd Edward i lawr fel Cyfarwyddwr Rheoli yn haf 2019 ac mae bellach yn ymgynghori’n ehangach yn y diwydiant ffilm ac yn gweithio ar nifer o brosiectau cynhyrchu.

Mae Edward yn gyn aelod o fyrddau Film London, Europa Distribution a Chymdeithas Dosbarthwyr Ffilmiau, yn ogystal â bwrdd ymgynghorol cyfadran y cyfryngau ym Mhrifysgol San Steffan. Mae ganddo MA mewn Ffilm a Theledu.

Gavin Porter

Mae Gavin Porter yn wneuthurwr ffilm/dogfen/theatr o Butetown yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda National Theatre Wales fel cydlynydd prosiect ar The Agency, sy’n rhoi lle canolog i bobl ifanc wrth ddatblygu prosiectau a busnesau sydd ag iddynt ddiben cymdeithasol.

Yn flaenorol, creodd Gavin brosiect theatr cyfranogol o’r enw The Big Democracy Project gyda National Theatre Wales gan weithio ledled Cymru, a’r penllanw oedd ‘gŵyl o ddemocratiaeth’ yn y Senedd.

Mae Gavin yn Gymrawd Clore ac enillodd wobr BAFTA Cymru fel cyfarwyddwr ffilm fer orau.


Emyr Glyn Williams

Mae Emyr Glyn Williams yn awdur, cyfarwyddwr ffilmiau arobryn, perchennog cwmni cyhoeddi a rhyddhau recordiau, a'n raglennydd sinema wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru. Fel un o sylfaenwyr cwmni ANKST fe lywiodd y label recordio a ddiffiniodd (ac a heriodd) Cool Cymru yn y 1990’au. Defnyddiodd ei ffilm gyntaf a enillodd BAFTA, Y LLEILL (The Others) (2006) sinema i archwilio'r defnydd o iaith - Saesneg, Cymraeg, Cerddorol, Gweledol - ar fywyd modern Cymru. Mae ei ddiddordeb parhaus mewn delweddau a cherddoriaeth fel offer i ymchwilio natur realiti yma yn y Gymru fodern ers diwedd y 1980au wedi cynhyrchu dwsinau o fideos cerddoriaeth a rhaglenni dogfennol. Mae ei waith fel awdur wedi canolbwyntio ar sylwebaeth ddiwylliannol ar gyfer cylchgronnau fel O'R PEDWAR GWYNT ac mae hefyd wedi cynhyrchu teitlau fel ei lyfr eang, IS-DEITLA'N UNIG (2015) archwiliad yn Gymraeg o ganrif o sinema dramor. Llyfr a gyrhaeddodd restr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru 2016. Fel rhaglennydd ffilm a cyd-lynydd sinema canolfan celf PONTIO ym Mangor, a perchennog cwmni recordiau sy'n dal i ryddhau cerddoriaeth newydd ac awdur llyfrau achlysurol sy'n defnyddio'r Gymraeg ym mhopeth y mae'n ei wneud, mae'n credu'n gryf bod angen byw a profi y diwylliant Cymru yn gyntaf cyn ei archwilio. Mae Emyr hefyd yng nghanol prosiect ymchwil PhD i fewn i berthynas yr iaith Gymraeg a'r byd Sinematig.